Pagina delen

Benoeming van een vijfde wethouder ten behoeve van de vorming van een meerderheidscollege

Het collectief van fractievoorzitters van PvdA, GL, VVD, CDA, CU en BbZW stelt voor :

  1. het aantal wethouders van de gemeente Zutphen te vermeerderen van vier tot vijf;
  2. dhr. / mevr. ..................... te benoemen als wethouder voor 0,8 fte.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de raadsvergadering van 15 juni 2015 heeft de raad ingestemd met het door bemiddelaar dhr. Dijkstra opgestelde 'Rapport van bevindingen inzake de werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen' ter uitvoering van zijn opdracht om te werken aan een duurzame werkverhouding in politiek/bestuurlijk Zutphen.

Op basis van besluitpunt 4. van het bijbehorende voorstel is op 15 oktober 2015 in een overleg tussen de fractievoorzitters onder leiding van dhr. Dijkstra gebleken dat een meerderheid van de fracties voor uitbreiding van het huidige college tot een meerderheidscollege is. Dhr. Dijkstra werd die avond gevraagd of hij de mogelijkheden hiertoe in beeld wil brengen en als formateur wil optreden. Hij stemde daar direct mee in.

Beoogd effect

Invulling geven aan besluitpunt 5. uit het voornoemde raadsvoorstel en daarmee te werken aan een stabiel bestuur door een meerderheidscollege in Zutphen te verwezenlijken.

Argumenten 

1.1 De uitkomst van het door formateur dhr. Dijkstra opgestelde rapport met definitieve bevindingen over de mogelijkheden tot uitbreiding van het college met een vijfde wethouder geven duidelijk aan dat toetreding van Burgerbelang Zutphen Warnsveld het meest kansrijk is.

Een gespreksronde van dhr. Dijkstra met alle fracties en diverse vervolggesprekken hebben inzichtelijk gemaakt dat toetreding van Burgerbelang Zutphen Warnsveld tot het college het meest kansrijk is.

Het rapport van dhr. Dijkstra met de definitieve bevindingen over de uitbreiding van het college komt op maandag 9 november 2015 beschikbaar.

Kanttekeningen

  1. De in het voornoemde raadsvoorstel gestelde termijn om op 31 oktober 2015 een voorstel aan de raad te hebben voorgelegd over de besluitpunten 2. en 5. is net niet gehaald.
  2. Vanwege een aantal formele en praktische zaken die niet eerder kunnen worden afgerond zal de door Burgerbelang Zutphen Warnsveld voor te dragen kandidaat op 16 november 2016 bekend worden gemaakt.

Financiën

De op 3 juli 2014 door de raad beschikbaar gestelde formatieruimte van 4,0 fte voor vijf wethouders in deze collegeperiode blijft ongewijzigd.

Bijlagen

-

Stukken ter inzage

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0177

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Het collectief van fractievoorzitters van PvdA, GL, VVD, CDA, CU en BbZW van 5 november 2015 met nummer


Gelet op:

  • artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet;
  • artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet
  • artikel 40 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

  1. het aantal wethouders van de gemeente Zutphen te vermeerderen van vier tot vijf;
  2. dhr. / mevr. ..................... te benoemen als wethouder voor 0,8 fte.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 16-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Bij de schriftelijke stemming werden 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen dhr. Sueters uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in