Pagina delen

Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.

Het presidium stelt voor :

de heer B. van der Veen, wonende De Beekoever 34, 7207 MS te Zutphen, te benoemen als Forumlid voor de VVD.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de VVD heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de VVD.

De heer B. van der Veen is gestopt als raadslid. Om te komen tot invulling van de ontstane vacature is de procedure uit de Kieswet gevolgd en is de heer H. Hissink nu benoemd. Via een apart raadsvoorstel zal de raad besluiten over zijn toelating. De heer Hissink is op dit moment Forumlid. Na zijn toelating tot de  raad vervalt zijn status als Forumlid en heeft de VVD een vacature voor Forumlid. De heer Van der Veen zal in deze vacature voorzien.

Argumenten

De fractievoorzitter van de VVD heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 januari 2017 met nummerb e s l u i t :

de heer B. van der Veen, wonende De Beekoever 34, 7207 MS te Zutphen, te benoemen als Forumlid voor de VVD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 30 januari 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 30-01-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de eerdere melding dat het COA mogelijk het aantal bedden in het AZC Zutphen zal reduceren. Inmiddels is bekend geworden dat als gevolg van de verminderde instroom van vluchtelingen in Nederland het AZC Zutphen inderdaad per 1 maart a.s wordt teruggebracht van de huidige capaciteit van 759 bedden naar -voorlopig - 400 bedden. Dit besluit heeft ook consequenties voor het personeel. Inmiddels zijn ook de omwonenden en de partners van het COA geïnformeerd over dit besluit.

Intern – binnen de gemeente – wordt nagegaan wat de consequenties hiervan zijn voor de ingestelde reserve.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 30 januari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 30 januari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.

De voorzitter stelt vast dat voorliggend voorstel niet tot opmerkingen leidt en het voorstel tijdens de aansluitende raadsvergadering ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2017

De voorzitter vraagt met name of het Forum zich kan vinden in de rubricering, dan wel dat er specifieke vragen zijn naar aanleiding van de lijst ingekomen stukken.

De PvdA verwijst naar de ingekomen motie van de gemeenteraad Zoetermeer getiteld “Geen dubbel werk accountant”. Dit betreft het voorkomen van dubbele accountantskosten bij het toetsen van jaarrekeningen van verbonden partijen. De PvdA suggereert het College om hier eens naar te kijken en is benieuwd naar de reactie van het College.

Het College acht dit een goed punt en er vinden reeds gesprekken plaats met de beide accountants. Het is inderdaad een feit dat nu op twee plaatsen dezelfde controles plaatsvinden, maar het zal nog wel enige strijd vragen om een aanpassing voor elkaar te krijgen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 januari 2017

GroenLinks verwijst naar memo 7 inzake de verkoop van het Broederenklooster en de vragen inzake van het CDA. In aanvulling hierop vraagt GroenLinks zich af of de verkoop van de publiek toegankelijke terreinen daadwerkelijk nodig is, dan wel dat het gedeelte waarop ook het Gideon-monument zich bevindt in eigendom van de gemeente kan blijven. De fractie heeft de onderliggende stukken bestudeerd, maar de kaartjes hierin blijken onvoldoende helder.

Het College gaat er vanuit dat de verkoop uitsluitend het pand betreft en niet het Gideon-monument, maar zal dit nagaan. Wethouder De Jonge stelt voor om de mondelinge vraag van GroenLinks toe te voegen aan de schriftelijke vragen van het CDA, waarmee alle fracties met de beantwoording van deze vragen gelijktijdig worden geïnformeerd.

GroenLinks acht dit een uitstekend voorstel.

9. Forumverslag 16-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 16 januari jl. conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 30-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend