Pagina delen

Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Mevrouw L.M.F. Jacobs te benoemen als rayonarchitect van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (Commissie RKC) adviseert het college op het gebied van welstandsaspecten, monumentenaspecten, reclame-uitingen en overige aangelegenheden die betrekking hebben op het uiterlijk aanzien van de gemeente. De commissie RKC adviseert over ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen en beeldkwaliteitplannen. De commissie RKC fungeert tevens als welstandscommissie.

De Commissie RKC brengt ook integraal advies uit op basis van de vastgestelde nota’s en deskundigeninbreng, waarbij indien van toepassing zowel de cultuurhistorische-, architectonische-, landschapskundige - als stedenbouwkundige aspecten evenredig worden belicht.

De rayonarchitect is secretarisdeskundige van de Commissie RKC en heeft affiniteit met cultuurhistorie.
De rayonarchitect voert als gemandateerd lid van deze commissie de eerste gesprekken (het vooroverleg) met de gemeente, planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden, verzamelt relevante informatie en bereidt de behandeling van plannen in de Commissie RKC voor.
De rayonarchitect heeft ook het mandaat van de Commissie RKC om zelfstandig bouwplannen af te handelen in het mandaatoverleg.

Alle leden van de Commissie RKC (waaronder de rayonarchitect) en hun plaatsvervangers worden door de raad benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal drie jaar.

Bovenstaande is vastgelegd in de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de rayonarchitect de heer H. Pietersma draagt het Gelders Genootschap mevrouw L.M.F. Jacobs voor als zijn opvolger in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie.

Beoogd effect

Met de benoeming van de nieuwe Rayonarchitect wordt voldaan aan artikel 2.2 van de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014.

Argumenten

1. Mevrouw Jacobs is door het Gelders Genootschap voorgedragen als opvolger van de vertrekkende Rayonarchitect.

De raad wijst op voordracht van het college de vereniging ‘Het Gelders Genootschap’ aan als de Commissie RKC. Het Gelders Genootschap legt een lijst voor met de beoogde commissieleden. Dit betreft de voorzitter, secretaris (de rayonarchitect), het architect-lid, de stedenbouwkundige en deskundige(n) op het gebied van landschapsarchitectuur, cultuurhistorie, bouwhistorie, restauratietechniek en/of archeologie en hun plaatsvervangers. Indien gewenst, vindt overleg plaats tussen het Gelders Genootschap en de gemeente. Voor de benoeming van burgerleden en hun plaatsvervangers geldt een afwijkende procedure.

Door het Gelders Genootschap is mevrouw Jacobs voorgedragen als kandidaat voor de positie van rayonarchitect. De voordracht en het cv van mevrouw Jacobs zijn als bijlagen toegevoegd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De benoeming als rayonarchitect wordt aan het Gelders Genootschap en de rayonarchitect per brief bekendgemaakt.

Rapportage/evaluatie

Middels het jaarverslag van het Gelders Genootschap worden het college en de raad geïnformeerd over de uitvoering van de 'welstandstaken' door het Gelders Genootschap.

Bijlagen

- Voordracht brief van het Gelders Genootschap
- Geanonimiseerd CV van mevrouw Jacobs

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0099

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 oktober 2019 met nummer 149594


gelet op de voordracht van het Gelders Genootschap

 


b e s l u i t :

mevrouw L.M.F. Jacobs te benoemen als Rayonarchitect van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt de raad voor mevrouw L.M.F. Jacobs te benoemen als Rayonarchitect van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (RKC). De benoeming is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019. Mevrouw Jacobs is door het Gelders Genootschap voorgedragen als opvolger van de vertrekkende Rayonarchitect.

De commissie RKC is onafhankelijk en een belangrijk adviesorgaan voor het college op het gebied van welstand, monumenten, reclame-uitingen en andere onderwerpen die betrekking hebben op het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Conform de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014 worden leden van de commissie RKC door de gemeenteraad benoemd. De benoeming is voor maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal drie jaar.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend