Pagina delen

Benoeming opvolger voor wethouder Matser

GroenLinks stelt voor :

  1. Mevrouw A.E.L. Boswinkel te benoemen als wethouder voor de gemeente Zutphen voor 0,9 fte;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door het ontslag per 1 juni 2021 van dhr. H. Matser als wethouder van de gemeente Zutphen kan worden voorzien in de tussentijds opengevallen plaats in het college.

Beoogd effect

Zo spoedig mogelijk voorzien in de opengevallen plaats in het college die is ontstaan door de het verzochte en gekregen ontslag van dhr. Matser als wethouder van de gemeente Zutphen om daarmee te voldoen aan artikel 39 van de Gemeentewet.

Argumenten

1.1 De gemeentewet draagt de raad op zo spoedig mogelijk te voorzien in een tussentijds opengevallen plaats in het college.
De fractie van GroenLinks heeft aangegeven de wethoudersplaats in het college voor de rest van deze raadsperiode te willen laten invullen door mevr. A.E.L. Boswinkel en draagt haar daarom voor als kandidaat om de opengevallen plaats in het college in te vullen.

Kanttekeningen

Het staat personen vrij om zich ook kandidaat te stellen voor het wethouderschap.
De stemming over een nieuwe wethouder is een vrije stemming. Op het stembriefje is gelegenheid voor alle raadsleden om de naam van de kandidaat van hun voorkeur te vermelden.
Omdat het om een vrije stemming gaat en niet om een tot een aantal personen beperkte voordracht mogen ook de ter benoeming voorgestelde raadsleden meestemmen.

Alvorens tot benoeming van een wethouder kan worden overgegaan dient door de raad te worden onderzocht de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 36a van de Gemeentewet verklaart de eisen aan het raadslidmaatschap van overeenkomstige toepassing op wethouders.
Een commissie uit de raad zal dit onderzoek dienen uit te voeren om de raad ter zake van advies te kunnen dienen.

De gemeentewet laat de optie open om het aantal wethouders te verminderen.
De raad kan besluiten een tussentijds opengevallen plaats in het college niet meer in te vullen en het aantal wethouders te verminderen.

Financiën

Er zijn geen directe financiële consequenties.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0076

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van GroenLinks van 29 juni 2021 met nummer


Gelet op:

  • artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet
  • artikel 39 van de Gemeentewet
  • artikel 40 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

1. Mevrouw A.E.L. Boswinkel te benoemen als wethouder voor de gemeente Zutphen voor 0,9 fte;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Schriftelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 7 juli 2021 Naar boven

Datum 07-07-2021 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in