Pagina delen

Benoeming opvolger voor wethouder De Lange

de PvdA fractie stelt voor :

 1. ........................ te benoemen als wethouder voor de gemeente Zutphen voor 1,0 fte;
 2. De onder 1. benoemde persoon onder het voorbehoud dat deze de benoeming aanneemt in zijn hoedanigheid als wethouder te benoemen tot:
  • lid van het Algemeen Bestuur van Het Plein;
  • lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers;
  • plaatsvervangend lid van de regioraad van de Regio Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door de benoeming per 1 december 2013 van dhr. R. de Lange als burgemeester van de gemeente Duiven dient te worden voorzien in de tussentijds opengevallen plaats in het college.

Beoogd effect

Zo spoedig mogelijk voorzien in de opengevallen plaats in het college die is ontstaan door de benoeming van dhr. De Lange als burgemeester van de gemeente Duiven om daarmee te voldoen aan artikel 39 van de Gemeentewet.

Argumenten

1.1 De gemeentewet draagt de raad op zo spoedig mogelijk te voorzien in een tussentijds opengevallen plaats in het college.
De PvdA heeft aangegeven de wethoudersplaats in het college voor de rest van deze raadsperiode te willen laten invullen door mevr. A. de Jonge en draagt haar daarom voor als kandidaat om de opengevallen plaats in het college in te vullen.

Kanttekeningen

Het staat personen vrij om zich ook kandidaat te stellen voor het wethouderschap.
De stemming over een nieuwe wethouder is een vrije stemming. Op het stembriefje is gelegenheid voor alle raadsleden om de naam van de kandidaat van hun voorkeur te vermelden.
Omdat het om een vrije stemming gaat en niet om een tot een aantal personen beperkte voordracht mogen ook de ter benoeming voorgestelde raadsleden meestemmen.

Alvorens tot benoeming van een wethouder kan worden overgegaan dient door de raad te worden onderzocht de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 36a van de Gemeentewet verklaart de eisen aan het raadslidmaatschap van overeenkomstige toepassing op wethouders.
Een commissie uit de raad zal dit onderzoek dienen uit te voeren om de raad terzake van advies te kunnen dienen.

De gemeentewet laat de optie open om het aantal wethouders te verminderen.
De raad kan besluiten een tussentijds opengevallen plaats in het college niet meer in te vullen en het aantal wethouders te verminderen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Wanneer mevr. De Jonge wordt benoemd als wethouder is zij van rechtswege (artikel 36b lid 1 onder l.) geen lid meer van de gemeenteraad en zal de procedure in gang worden gezet om de ontstane vacature in de raad te vervullen.

Financiën

Er zijn geen directe financiële consequenties.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0163

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de PvdA fractie van 12 november 2013 met nummer


Gelet op:

 • artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet
 • artikel 39 van de Gemeentewet
 • artikel 40 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

 1. ........................ te benoemen als wethouder voor de gemeente Zutphen voor 1,0 fte;
 2. De onder 1. benoemde persoon onder het voorbehoud dat deze de benoeming aanneemt in zijn hoedanigheid als wethouder te benoemen tot:
  • lid van het Algemeen Bestuur van Het Plein;
  • lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers;
  • plaatsvervangend lid van de regioraad van de Regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Schriftelijke stemming
Er zijn 2 blanco stemmen uitgebracht en 25 stemmen op mevr. A. de Jonge.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in