Pagina delen

Benoeming Martijn Siemes als Forumvoorzitter

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumvoorzitter Martijn Siemes.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het vergadermodel van de gemeenteraad van Zutphen is een belangrijke rol weggelegd voor de Forumvoorzitters. Op een Forumavond zijn meestal acht of negen voorzitters nodig. Vanwege de parallelle vergaderingen is het belangrijk dat er voldoende voorzitters zijn om de fora te bemensen. Dit is ook nodig om rekening te kunnen houden met de woordvoerderschappen van de voorzitters.

 

Beoogd effect

De door de fractievoorzitter voor benoeming voorgedragen Forumvoorzitter wordt benoemd en kan zijn werkzaamheden starten.

Er zijn voldoende Forumvoorzitters om de Forumvergaderingen te kunnen bemensen.

 

Argumenten

Voldoende Forumvoorzitters
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters belangrijk is om goed te kunnen plannen, ook in geval van woordvoerderschappen, ziekte, vakantie of onverwachte verhindering.

 

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 november 2022 met nummer


Gelet op artikel 2:7 eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019 ten aanzien van Forumvoorzitters;


b e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumvoorzitter Martijn Siemes.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,