Pagina delen

Benoeming lid Auditcommissie Zutphen

Het presidium stelt voor :

  1. de ontstane vacature in de Auditcommissie door het vertrek van de heer P. Reeuwijk in te vullen door de heer ................... te benoemen als lid van de Auditcommissie Zutphen.

 

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer P. Reeuwijk heeft zijn Forumlidmaatschap opgezegd waardoor zijn lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen is beëindigd. Hierdoor is een vacature in de Auditcommissie Zutphen ontstaan.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen. Na melding in het Presidium van de ontstane vacature, hebben de heren F. Van Vliet, R. Hissink en C. Lammers hun interesse voor het lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen kenbaar gemaakt. Conform het Reglement van Orde van de gemeenteraad  bepaalt de raad via schriftelijke stemming de benoeming in deze vacature.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer P. Reeuwijk als Forumlid waardoor zijn lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen is beëindigd een en ander conform artikel 2 lid 4 van de Verordening op de Auditcommissie.

Argumenten

1.1 De Verordening op de Auditcommissie streeft naar een voltallige Auditcommissie.

Artikel 2 lid 5 van de Verordening op de Auditcommissie is opgenomen dat in geval van tussentijds opengevallen plaatsen in de Auditcommissie zo spoedig mogelijk wordt voorzien. Na melding in het Presidium van de ontstane vacature, hebben de heren F. Van Vliet, R. Hissink en C. Lammers hun interesse voor het lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen kenbaar gemaakt. Conform het Reglement van Orde van de gemeenteraad  bepaalt de raad via schriftelijke stemming de benoeming in deze vacature.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0184

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 17 november 2015 met nummer


artikel 2 van de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014


b e s l u i t :

1. de ontstane vacature in de Auditcommissie door het vertrek van de heer P. Reeuwijk in te vullen door de heer C. Lammers te benoemen als lid van de Auditcommissie Zutphen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Bij de schriftelijke stemming zijn 15 stemmen op dhr. Lammers, 9 stemmen op dhr. Hissink en 0 stemmen op dhr. Van Vliet uitgebracht, waardoor dhr. Lammers is benoemd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De heer P. Reeuwijk heeft zijn Forumlidmaatschap opgezegd waardoor zijn lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen is beƫindigd. Hierdoor is een vacature in de Auditcommissie Zutphen ontstaan. Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen. Na melding in het Presidium van de ontstane vacature, hebben de heren F. Van Vliet, R. Hissink en C. Lammers hun interesse voor het lidmaatschap van de Auditcommissie Zutphen kenbaar gemaakt. Conform artikel 2 van den de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014 juncto artikel 1:2 en 3:28 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad bepaalt de raad via schriftelijke stemming de benoeming in deze vacature.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg