Pagina delen

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de heer A.E. Spithoven uit Deventer en mevrouw I. Timmer uit Zutphen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met ingang van 1 augustus 2010 wordt de Stichting Archipel bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Deze Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Door het aftreden per 1 augustus 2016 van de heren B. Koster en P. van der Hammen (zij waren niet meer herkiesbaar) verzoekt de Stichting op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) nu 2 nieuwe leden te benoemen.

Beoogd effect

De Raad van Toezicht van de Stichting Archipel weer op volle sterkte brengen.

Argumenten

1. Volgens de statuten benoemt de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht

Volgens artikel 1.1 lid 2 van de statuten van de Stichting Archipel benoemt de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht. De kandidaten voldoen aan de profielschets en hebben ervaring en kennis op verschillende van belang zijnde aspecten van het onderwijs.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Stichting Archipel wordt van uw besluit op de hoogte gesteld. Ook de gemeente Brummen en de gemeente Voorst benoemen de voorgestelde leden tot lid van de Raad van Toezicht.

Bijlagen

- Verzoek tot benoeming

- Statuten Stichting Archipel

Stukken die ter inzage liggen

Curricula vitae (geheim)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0143

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 november 2016 met nummer 91747b e s l u i t :

de heer A.E. Spithoven uit Deventer en mevrouw I. Timmer uit Zutphen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De Raad van Toezicht van de Stichting Archipel bestaat uit vijf leden. Door het aftreden per 1 augustus 2016 van twee van de leden (de heren B. Koster en P. van der Hammen) verzoekt de Stichting op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) twee nieuwe leden te benoemen. De leden van de RvT worden volgens artikel 1.1 lid 2 van de statuten van de Stichting Archipel benoemd door de gemeenteraad. 

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel om de heer A.E. Spithoven en mevrouw I. Timmer te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de toezegging van de Minister van Sociale Zaken ten aanzien van een ruimhartig beleid naar statushouders, zodat zij een inkomen krijgen. [1]Voorheen ontvingen statushouders een bijstandsuitkering. Dit wordt anders. Inmiddels is deze zogenaamde intertemporele tegemoetkoming aangevraagd. Dat betekent dat de lening bij de gemeente komt te rusten en dat de statushouders een bijstandsuitkering krijgen.

Het college zegt toe dat de raad in januari a.s. via een raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd over de eventuele toekenning en verdere consequenties hiervan.

Desgevraagd voegt het college toe dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inkomensbeleid; dit betreft dus nadrukkelijk geen gemeentelijke taak.

[1] De mondelinge informatie inzake de intertemporale tegemoetkoming, zoals tijdens de raadsvergadering verstrekt, bleek niet volledig correct. Duidelijkheidshalve is deze informatie in het verslag enigszins aangepast, waarmee de omissie ter vergadering zodoende wordt opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van het Forum 21 november 2016.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van de raad 21 november 2016.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om nader in te gaan op een van de genoemde ingekomen stukken.De lijst van ingekomen stukken is hiermee vastgesteld.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 07-11-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 07-11-2016 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt gesloten om 19.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Mevr. Timmer heeft gedurende de stemming de raadzaal verlaten.
Geen amendementen ingediend