Pagina delen

Benoeming griffier gemeenteraad Zutphen

Het presidium stelt voor :

  1. De heer A.V. Dewkalie per 17 mei 2021 te benoemen tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen;
  2. Eervol ontslag te verlenen aan interim-griffier de heer J.A. Vullings per 17 mei 2021.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

 

In augustus 2020 is dhr. J.A. Vullings benoemd tot interim griffier van de gemeente Zutphen. Gedurende deze periode is de werkgeverscommissie aan de slag gegaan om de vacature definitief in te vullen. Na een grondige selectieprocedure stelt de werkgeverscommissie voor om de heer A.V. Dewkalie per 17 mei 2021 te benoemen tot griffier van de gemeente Zutphen. Er wordt per 17 mei 2021 eervol ontslag verleend aan de heer J.A. Vullings.

 

Beoogd effect

 

Door de benoeming van de heer Dewkalie is de ondersteuning van de raad gewaarborgd en voldoet de gemeenteraad aan de wettelijke eisen.

 

Argumenten

 

Conform artikel 107 Gemeentewet is de raad bevoegd om een raadsgriffier te benoemen, schorsen en ontslaan. Met de benoeming van de heer A.V. Dewkalie voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen in het kader van het dualisme als het gaat om ondersteuning van de gemeenteraad.

 

Uitvoering

 

N.v.t.

 

Stukken die geheim ter inzage liggen

 

N.v.t.

 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0037

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 25 maart 2021 met nummer


Gelet op artikel 107 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 1 van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020.


b e s l u i t :

 

  1. De heer A.V. Dewkalie per 17 mei 2021 te benoemen tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen;
  2. Eervol ontslag te verlenen aan interim-griffier de heer J.A. Vullings per 17 mei 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in