Pagina delen

Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld de heer H. Papperse.

Inhoud

 

 

 

Inleiding/aanleiding

Via de fractievoorzitter kunnen fracties, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, niet-raadsleden, woonachtig in de gemeente Zutphen, voordragen voor benoeming als Forumlid. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

Beoogd effect

De door de fractievoorzitter voor benoeming voorgedragen Forumlid (zijnde niet-raadsleden) is benoemd en kan zijn werkzaamheden beginnen.

Argumenten

Besluit nemen over benoeming is vereist

Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn. De benoeming gebeurt door de raad.

 

Kanttekeningen

-

 

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0041

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 13 mei 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld de heer H. Papperse.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer