Pagina delen

Benoeming Forumlid voor ChristenUnie

Het presidium stelt voor :

  1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie mevrouw G.A. Kamp-Landman.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter kan, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie, niet-raadsleden woonachtig in de gemeente Zutphen voordragen voor benoeming als Forumlid. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft aangegeven mevrouw G.A. Kamp-Landman als Forumlid te willen voordragen, vanwege de ontstane vacature door het ontslag van de heer A. Oldenkamp als Forumlid.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij de fractie van de ChristenUnie.

Argumenten

De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft verzocht om benoeming
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.

Een besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn. De benoeming gebeurt door de raad.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0058

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 12 juni 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de ChristenUnie mevrouw G.A. Kamp-Landman.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 juni 2020 (09:45 - 10:00) Naar boven

Datum 26-06-2020 Tijd 09:45 - 10:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in