Pagina delen

Benoeming Forumlid P.A. Fukkink

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor de PVDA de heer P.A. Fukkink, wonende Marsweg 123, 7202 AT Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de PVDA heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de PVDA. Een vacature is ontstaan door de benoeming en toelating van de heer F.J.G.M. Manders als raadslid. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het reglement van Orde. Door de toelating van de heer F.J.G.M. Manders als raadslid op 15 juni 2018 vervalt zijn Forumlidmaatschap.

Argumenten

De fractievoorzitter van de PVDA heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0079

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 7 juni 2018 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor de PVDA de heer P.A. Fukkink, wonende Marsweg 123, 7202 AT Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad Voorjaarsnota 2018 - 15 juni 2018 Naar boven

 
Datum 15-06-2018 Tijd 09:30 - 16:45
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in