Pagina delen

Benoeming Forumlid Niels Segaar voor Partij voor de Dieren

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het Partij voor de Dieren de heer Niels Segaar.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van Partij voor de Dieren heeft aangegeven een aanvulling in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een aanvulling van Forumleden bij Partij voor de Dieren.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming gebeurt door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 november 2022 met nummerb e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het Partij voor de Dieren de heer Niels Segaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer