Pagina delen

Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld mevrouw M. Roerdink;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter kan, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie, niet-raadsleden woonachtig in de gemeente Zutphen voordragen voor benoeming als Forumlid. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

De fractievoorzitter van Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft aangegeven mevrouw M. Roerdink als Forumlid te willen voordragen. Enige tijd geleden ontstonden twee vacatures voor Forumlid van de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld.

Argumenten

De fractievoorzitter van Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft verzocht om benoeming
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.

Een besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn. De benoeming gebeurt door de raad.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 23 maart 2021 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld mevrouw M. Roerdink;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in