Pagina delen

Benoeming Forumlid Mark Purperhart voor CDA

Het presidium stelt voor :

  1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer M. Purperhart

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter kan, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie, niet-raadsleden woonachtig in de gemeente Zutphen voordragen voor benoeming als Forumlid. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

De fractievoorzitter van het CDA heeft aangegeven de heer M. Purperhart als Forumlid te willen voordragen. Enige tijd geleden ontstond een vacature door het ontslag van de heer G. Ritzerveld als Forumlid.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij de fractie van het CDA.

Argumenten

De fractievoorzitter van het CDA heeft verzocht om benoeming
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.

Een besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn. De benoeming gebeurt door de raad.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 30 november 2020 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer M. Purperhart

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in