Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen

Onderwerp Benoeming Forumlid...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen

Onderwerp Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder A. Vermeulen
Inlichtingen bij Mariëlle van den Berg-Platzer Griffie
587981 M.vandenBerg-Platzer@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :
 1. Te benoemen als Forumlid voor D66 mevrouw I.W. van Dijk;
 2. Te benoemen als Forumvoorzitter de heer P. van der Hammen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van D66 heeft aangegeven een nieuw Forumlid te willen voordragen.

Vacatures zijn ontstaan door de benoeming en toelating van de heer R.G.M Rutten als raadsleden. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde.

Van de fractievoorzitter van D66 is tevens een verzoek gekomen tot een benoeming van een rol als Forumvoorzitter. D66 Forumlid de heer Pieter van der Hammen heeft zich bereid verklaard om de rol van Forumvoorzitter te gaan vervullen

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij D66 en het beschikbaar houden van voldoende Forumvoorzitters om alle Forumvergaderingen voor te zitten.

Argumenten

De fractievoorzitter van D66 heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Voldoende Forumvoorzitters zijn nodig om alle vergaderingen te kunnen laten voorzitten.
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters (10 à 12) belangrijk is om goed te kunnen plannen ook in geval van ziekte, vakantie of onverwachte verhindering. Met deze benoeming en dit ontslag blijft het aantal beschikbare Forumvoorzitters op het gewenste niveau.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0139

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 december 2019 met nummer ;b e s l u i t :

 1. Te benoemen als Forumlid voor D66 mevrouw I.W. van Dijk;
 2. Te benoemen als Forumvoorzitter de heer P. van der Hammen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 27 januari 2020

Datum: 27-01-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 27 januari 2020

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
27-01-2020Raad
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl