Pagina delen

Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor Burgerbelang de heer H.J.M. Verschure, wonende Maarten Boshof 15, 7207 PS Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van Burgerbelang heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij Burgerbelang. Een vacature is ontstaan door de benoeming en toelating van de heer M. Siemes als raadslid. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het reglement van Orde. Door de toelating van de heer M. Siemes als raadslid op 30 november 2015 vervalt zijn Forumlidmaatschap.

Argumenten

De fractievoorzitter van Burgerbelang heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0200

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2015 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor Burgerbelang de heer H.J.M. Verschure, wonende Maarten Boshof 15, 7207 PS Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De fractievoorzitter van Burgerbelang heeft aangegeven dat hij wil voorzien in de vacature die is ontstaan als gevolg van het feit dat het Forumlidmaatschap van de heer Siemes is vervallen is omdat hij per30 november 2015 als lid van de Raad van Zutphen is toegelaten. Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter van de betreffende partij en besluit de de raad over de benoeming.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

 
Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze technisch blokvergadering van vanavond.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er is iemand die gebruik wil maken van het algemeen spreekrecht, dat is mevrouw Stok. Mevrouw Stok, wilt u naar voren komen?

Mevrouw Stok spreekt in over de fietstunnel in de Zuidwijken. Deze is zwaar verwaarloosd en geeft een onveilig gevoel. Verzocht wordt om een spoedig antwoord of daar wat aan gedaan kan worden. (De volledige inspreektekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.)

PVDA: Heeft u dit voorgelegd aan het wijkteam?

Mevrouw Stok: Nee.

PVDA: Waarom niet?

Mevrouw Stok: Daar heb ik slechte ervaringen mee. Ik heb dat in het verleden wel aangekaart, maar daar is niks mee gedaan.

CDA: heeft u een smartphone of een iphone, dan kunt u een hele handige app installeren.

Mevrouw Stok: Nee, die heb ik niet.

CDA: Met zo'n telefoon heeft u de mogelijkheid om klachten direct via de app te melden.

Mevrouw Stok: Dit speelt al jaren, uiteindelijk gaat het hier om gemeentelijk bezit.

College: deze klacht nemen we mee indien we een klacht hierover krijgen.

Voorzitter: Dit is een toezegging?

College: Nee, dit is geen toezegging maar het gaat over de uitvoering.

3. Actieve informatievoorziening

College: De extra middelen, het IAU, zijn toegekend.

Er zijn problemen bij atelier 3D met de huurovereenkomst (De Kas); er is de nodige onrust. Met betrokkenen wordt gesproken over de knelpunten en de oplossingen.

Er is overlegd met de organisaties Huishoudelijke Hulp. Er is veel onrust in die sector. Komende week gaan we serieus kijken of de contracten kunnen worden opengebroken en kunnen worden heraanbesteed. Dat zal voor meer rust zorgen.

VVD: Ik zie nog een informatiepunt staan, dat is nog niet gemeld. Waarom niet?

College: Het is bijzonder dat aantekeningen voor iedereen zichtbaar zijn. Hier is nog geen zekerheid over de (nood)Crisisopvang voor 150 personen. Wanneer hierover zekerheid bestaat, zal ik dat meteen berichten.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 december 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 december 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015

ChristenUnie: Het pand aan de Hoveniersweg is eerst aangekocht voor het project Ruimte-voor-de-rivier, nu wordt dat pand weer verkocht. Gebeurt er op die locatie niet meer voor Ruimte-voor-de-rivier?

College: Klopt.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Benoeming lid Auditcommissie Zutphen

College: Op de raadsagenda is dit een apart agendapunt.

Voorzitter: Akkoord.

7. Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting

Voorzitter: Vanavond worden de vragen geïnventariseerd, de behandeling ervan wordt in een eigen Forumvergadering in januari 2016 gedaan.

D66: Kunnen nu ook al algemene vragen worden gesteld?

Voorzitter: Dat mag, maar er komt een eigen Forumvergadering voor dit onderwerp.

Burgerbelang: Hoe worden de aanbevelingen uit het onderzoek opgepakt? Wat betekent "Veel werk aan de winkel"? Wordt de meerjarenvisie ook meegenomen in de Forumvergadering over dit onderwerp? Wij zijn ontevreden over de onderwijshuisvesting, wordt dat ook meegenomen in de Forumvergadering over dit onderwerp?

VVD: Volgens artikel 2:13a van de Verordening moet het college twee keer per jaar onderzoek doen naar onderwijshuisvesting. We zijn nu blij dat het een keer per jaar is gebeurt, want in het verleden gebeurde het helemaal niet. In de eigen Forumvergadering over dit onderwerp ook graag aandacht voor genoemd artikel 2:13a.

Voorzitter: Wil het College hierop reageren?

College: Vanuit het Presidium is aangegeven dat nu de vragen worden geïnventariseerd en dat dit onderwerp op 18 januari 2016 in een eigen Forumvergadering zal worden behandeld. Als er vanuit andere fracties nog meer vragen leven, dan nemen wij daar graag kennis van.

Voorzitter: Wilt u nu de vragen op tafel of schriftelijk in aanloop naar de eigen Forumvergadering over dit onderwerp?

College: Het laatste.

Voorzitter: dan spreken we dat zo af.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 december 2015

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 30-11-2015

Vastgesteld.

11. Sluiting

Inspreekreactie Technisch blok Mevr. Stok (pdf): Ik dank u allen hartelijk en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend