Pagina delen

Benoeming Forumlid Gert Meijboom voor Stadspartij Zutphen Warnsveld

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer G.J. Meijboom.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan aanvulling van Forumleden bij de Stadspartij wegens het eerdere vertrek van mevrouw M. van Ast als Forumlid voor de fractie Stadspartij.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming gebeurt door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0136

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 december 2021 met nummer


Gelet op artikel 1:4 eerste en derde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij de heer G.J. Meijboom.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in