Pagina delen

Benoeming Forumlid F.J. Overbeek

Het presidium stelt voor :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks mevrouw F.J. Overbeek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven een nieuw Forumlid te willen voordragen.

Vacatures zijn ontstaan door de benoeming en toelating van mevrouw M. Dolfing en de heer H. Krans als raadsleden. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij GroenLinks.

Argumenten

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2019 met nummerb e s l u i t :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks mevrouw F.J. Overbeek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in