Benoeming Forumlid F.J. Overbeek

Onderwerp Benoeming Forumlid...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Benoeming Forumlid F.J. Overbeek

Onderwerp Benoeming Forumlid F.J. Overbeek
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder A. Vermeulen
Inlichtingen bij Bram Duizer Griffie
B.Duizer@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks mevrouw F.J. Overbeek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven een nieuw Forumlid te willen voordragen.

Vacatures zijn ontstaan door de benoeming en toelating van mevrouw M. Dolfing en de heer H. Krans als raadsleden. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij GroenLinks.

Argumenten

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2019 met nummer ;b e s l u i t :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks mevrouw F.J. Overbeek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-09-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 23 september 2019

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
23-09-2019Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl