Pagina delen

Benoeming Forumlid E. Jager

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor de SP mevrouw E. Jager, Breegraven 56, 7231 JW Warnsveld.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de SP heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de SP. Een vacature is ontstaan na vertrek van de heer P. Hofman. Het Forumlidmaatschap van de heer Hofman is van rechtswege vervallen omdat hij per 12 mei 2014 is uitgeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.

Argumenten

De fractievoorzitter van de SP heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontsleg gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 26 mei 2014 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor de SP mevrouw E. Jager, Breegraven 56, 7231 JW Warnsveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 juni 2014 (15:00 - 17:00) Naar boven

Datum 20-06-2014 Tijd 15:00 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 2 juni 2014 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters
Notulist
G.J.J.M. Pletzers