Pagina delen

Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij Zutphen Warnsveld de heer C.R.L. van Toor, Het Zwanevlot 105, 7206 CE Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij Zutphen Warnsveld heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de Stadspartij. Een vacature is ontstaan na vertrek van de heer J.G.A. La Rose. Het Forumlidmaatschap van de heer La Rose is vervallen omdat hij per brief van 13 november 2014, aangevuld op 5 december 2014, heeft aangegeven ontslag te nemen als raadslid.

Argumenten

De fractievoorzitter van de Stadspartij Zutphen Warnsveld heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontsleg gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0001

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 12 januari 2015 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij Zutphen Warnsveld de heer C.R.L. van Toor, wonende aan Het Zwanevlot 105, 7206 CE Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 12 januari 2015 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 12-01-2015 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters
Notulist
G.J.J.M. Pletzers

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof