Pagina delen

Benoeming Forumlid B.C. Bresters

Het presidium stelt voor :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks de heer B.C. Bresters.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven een nieuw Forumlid te willen voordragen.

Vacatures zijn ontstaan door de benoeming en toelating van mevrouw M. Dolfing en de heer H. Krans als raadsleden. Forumleden zijn niet tevens raadslid, zie artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte van een nieuw Forumlid bij GroenLinks.

Argumenten

De fractievoorzitter van GroenLinks heeft verzocht om benoeming.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

De voorgenomen wijziging van het Reglement van Orde maakt deze benoeming mogelijk.
Het huidige Reglement van Orde maakt het onmogelijk een persoon als Forumlid te benoemen die niet op een kandidatenlijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft gestaan. Het Presidium heeft echter aangegeven deze voorwaarde te willen laten vervallen. Onder andere om deze reden is het Reglement van Orde aangepast. Wanneer het Presidium daarmee instemt, wordt het Reglement van Orde geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 23 september. Na vaststelling van het Reglement van Orde, kan de raad vervolgens besluiten over de benoeming van de heer B.C. Bresters als Forumlid van GroenLinks.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2019 met nummerb e s l u i t :

Te benoemen als Forumlid voor GroenLinks de heer B.C. Bresters.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in