Pagina delen

Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid:

  1. de heer H. Hissink (VVD), Vordenseweg 1, 7231 PA Warnsveld;
  2. de heer F.J.G.M. Manders (PvdA), wonende Leeuweriklaan 31, 7203 JB Zutphen;
  3. mevrouw M.K. van Straten-Nagel (CDA), wonende Braamkamp 235, 7206 HL Zutphen;
  4. de heer A.J.A. Putker (GroenLinks), wonende Heeckerenlaan 40, 7203 BD Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hebben aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren in verband met verschuivingen door de collegevorming en de daaropvolgende toelating van nieuwe raadsleden.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan Forumleden bij VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Vacatures zijn ontstaan in verband met de collegevorming en de daaropvolgende toelating van (nieuwe) raadsleden. Met de benoeming van de heer O.W. Bosch als wethouder en de toelating van de heer F.J.M. Heitling, mevrouw K.M. Warmoltz en de heer G.V.C. Boldewijn als raadslid zijn hun plaatsen in het Forum vacant geworden.

Argumenten

De fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hebben de voorgestelde benoemingen voorgedragen
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van zaken als toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 juli 2014 met nummerb e s l u i t :

te benoemen als Forumlid:

  1. de heer H. Hissink (VVD), Vordenseweg 1, 7231 PA Warnsveld;
  2. de heer F.J.G.M. Manders (PvdA), wonende Leeuweriklaan 31, 7203 JB Zutphen;
  3. mevrouw M.K. van Straten-Nagel (CDA), wonende Braamkamp 235, 7206 HL Zutphen;
  4. de heer A.J.A. Putker (GroenLinks), wonende Heeckerenlaan 40, 7203 BD Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Vacatures zijn ontstaan in verband met de collegevorming en de daaropvolgende toelating van raadsleden die eerder Forumlid waren. Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers