Pagina delen

Benoeming forumleden, forumvoorzitters, waarnemend voorzitters raad en leden Auditcommissie voor de raadsperiode 2022-2026

Het presidium stelt voor :

 1. Te benoemen als Forumlid:
  1. Sudenaz Deniz (CDA);
  2. Edward Althoff (CDA);
  3. Cas Beute (CDA);
  4. Wouter Welker (Partij voor de Dieren);
  5. Harmen Hillebrants (Partij voor de Dieren);
  6. Hiske Feenstra (Partij voor de Dieren);
  7. Herman Krans (GroenLinks);
  8. Bas Bresters (GroenLinks);
  9. Henk-Jan Hulleman (VVD);
  10. Michelle Koning (VVD);
  11. Hans Boersbroek (Stadspartij);
  12. Gert Meijboom (Stadspartij);
  13. Henk Weststrate (Stadspartij);
  14. Heini Papperse (Kies Bewust Lokaal);
  15. André Nijenhuis (Kies Bewust Lokaal);
  16. Aranka Verwoort (Kies Bewust Lokaal);
  17. Emrah Yildirim (Burgerbelang);
  18. Martijn Siemes (Burgerbelang);
  19. Bart Jan Westerhof (ChristenUnie);
  20. Ine Kamp (ChristenUnie);
  21. Karin Oldenhuis (ChristenUnie);
  22. Pieter van der Hammen (D66);
  23. Isabel van Dijk (D66);
  24. Timon Vallentgoed (SP);
  25. Arne Bouma (PvdA);
  26. Lieke Ritzema (PvdA).

 2. Te benoemen als Forumvoorzitter:
  1. Mark Purperhart;
  2. Wouter Welker;
  3. Harmen Hillebrants;
  4. Herman Krans;
  5. Dolf Logemann;
  6. Irene Kleinrensink;
  7. Laura Werger;
  8. Henk-Jan Hulleman;
  9. Henk Weststrate;
  10. Heini Papperse;
  11. André Nijenhuis;
  12. Marloes Roerdink;
  13. Addy Garritsen;
  14. Ine Kamp;
  15. Pieter van der Hammen;
  16. Maureen Elshof;
  17. Mart de Ridder;
  18. Frans Manders.

 3. Te benoemen als waarnemend voorzitter van de raad:
  1. Yvonne ten Holder
  2. Frans Manders

 4. Te benoemen als lid van de Auditcommissie:
  1. Michelle Koning;
  2. Pieter van der Hammen;
  3. ...

NB: De namen van de waarnemend voorzitters van de raad zijn ingevuld na de schriftelijke stemming(en) in de raad.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Via de fractievoorzitter kunnen fracties, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, niet-raadsleden die in de gemeente Zutphen wonen, voordragen voor benoeming als Forumlid en/of Forumvoorzitter. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

In het vergadermodel van de gemeenteraad van Zutphen is een belangrijke rol weggelegd voor de Forumvoorzitters. Op een Forumavond zijn meestal acht of negen voorzitters nodig. Vanwege de parallelle vergaderingen is het belangrijk dat er voldoende voorzitters zijn om de fora te bemensen. Dit is ook nodig om rekening te kunnen houden met de woordvoerderschappen van de voorzitters.

Het Presidium heeft op 10 maart 2022 aangegeven in de nieuwe raadsperiode twee waarnemend voorzitters van de raad te willen laten kiezen door de raad. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zal de raad door middel van schriftelijke stemming(en) de eerste en tweede waarnemend voorzitter aanwijzen.

Volgens de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014 wordt een commissie van advies aan de raad genaamd Auditcommissie ingesteld. De benoeming van de leden van de Auditcommissie is voor de zittingsperiode van de raad. Door het Presidium is een voordracht voor benoeming van de leden Auditcommissie voorbereid. De vertegenwoordigers van de raad functioneren in de Auditcommissie zonder last van of ruggespraak met de fracties. De Auditcommissie bestaat uit tenminste drie raads- of forumleden. Er is nog een vacature voor de Auditcommissie.

Beoogd effect

De door de fractievoorzitters voor benoeming voorgedragen Forumleden en Forumvoorzitters zijn benoemd en kunnen hun werkzaamheden starten.

Er zijn voldoende Forumvoorzitters om de Forumvergaderingen te kunnen bemensen.

De vervanging van de voorzitter van de raad mogelijk maken.

Het functioneren van de Auditcommissie na de verkiezingen van 16 maart jongstleden mogelijk maken.

Argumenten

Besluit nemen over de benoeming is vereist
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn.

Voldoende Forumvoorzitters
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters belangrijk is om goed te kunnen plannen, ook in geval van woordvoerderschappen, ziekte, vakantie of onverwachte verhindering.

Vervanging voorzitter raad
De voorzitter van de raad kan afwezig zijn. Zij moet in dat geval worden vervangen door een raadslid. Ook in het geval dat de voorzitter in de vergadering in haar rol als collegelid optreedt, kan vervanging van de voorzitter aan de orde zijn.

Voltallige Auditcommissie
In artikel 2 van de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014 is opgenomen dat de benoeming van de leden van de Auditcommissie geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de raad.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0027

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 17 maart 2022 met nummer


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019 ten aanzien van Forumleden;

Gelet op artikel 2:7 eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019 ten aanzien van Forumvoorzitters;

Gelet op artikel 2 van de Verordening op de Auditcommissie van de gemeente Zutphen 2014 ten aanzien van tenminste drie en ten hoogste vijf raads- dan wel forumleden als lid van de Auditcommissie;


b e s l u i t :

 1. Te benoemen als Forumlid:
  1. Sudenaz Deniz (CDA);
  2. Edward Althoff (CDA);
  3. Cas Beute (CDA);
  4. Wouter Welker (Partij voor de Dieren);
  5. Harmen Hillebrants (Partij voor de Dieren);
  6. Hiske Feenstra (Partij voor de Dieren);
  7. Herman Krans (GroenLinks);
  8. Bas Bresters (GroenLinks);
  9. Henk-Jan Hulleman (VVD);
  10. Michelle Koning (VVD);
  11. Hans Boersbroek (Stadspartij);
  12. Gert Meijboom (Stadspartij);
  13. Henk Weststrate (Stadspartij);
  14. Heini Papperse (Kies Bewust Lokaal);
  15. André Nijenhuis (Kies Bewust Lokaal);
  16. Aranka Verwoort (Kies Bewust Lokaal);
  17. Emrah Yildirim (Burgerbelang);
  18. Martijn Siemes (Burgerbelang);
  19. Bart Jan Westerhof (ChristenUnie);
  20. Ine Kamp (ChristenUnie);
  21. Karin Oldenhuis (ChristenUnie);
  22. Pieter van der Hammen (D66);
  23. Isabel van Dijk (D66);
  24. Timon Vallentgoed (SP);
  25. Arne Bouma (PvdA);
  26. Lieke Ritzema (PvdA).

 2. Te benoemen als Forumvoorzitter:
  1. Mark Purperhart;
  2. Wouter Welker;
  3. Harmen Hillebrants;
  4. Herman Krans;
  5. Dolf Logemann;
  6. Irene Kleinrensink;
  7. Laura Werger;
  8. Henk-Jan Hulleman;
  9. Henk Weststrate;
  10. Heini Papperse;
  11. André Nijenhuis;
  12. Marloes Roerdink;
  13. Addy Garritsen;
  14. Ine Kamp;
  15. Pieter van der Hammen;
  16. Maureen Elshof;
  17. Mart de Ridder;
  18. Frans Manders.

 3. Te benoemen als waarnemend voorzitter van de raad:
  1. Yvonne ten Holder
  2. Frans Manders

 4. Te benoemen als lid van de Auditcommissie:
  1. Michelle Koning;
  2. Pieter van der Hammen;
  3. ...

NB: De namen van de waarnemend voorzitters van de raad worden ingevuld na de schriftelijke stemming(en) in de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 maart 2022 Naar boven

Datum 30-03-2022 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in