Benoeming forumleden en forumvoorzitters bij ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018

Onderwerp Benoeming forumleden...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Benoeming forumleden en forumvoorzitters bij ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018

Onderwerp Benoeming forumleden en forumvoorzitters bij ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij G.J.J.M. Pletzers griffie
587205 g.pletzers@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :
 1. te benoemen als Forumleden:
  • de heer M. Jaspers (Burgerbelang)
  • de heer M.G.S. Siemes (Burgerbelang)
  • mevrouw H.M.H. Giesen (SP)
  • de heer P.W. Hofman (SP)
  • de heer H. Brouwer (D66)
  • de heer A.S.R. Dijk (D66)
  • de heer J. Bloem (PvdA)
  • de heer F.J.M. Heitling (PvdA)
  • de heer G.V.C. Boldewijn (GroenLinks)
  • de heer P. Reeuwijk (GroenLinks)
  • de heer G.J.H. Pelgrim (Stadspartij)
  • mevrouw M.W. Wesselink (Stadspartij)
  • de heer O.W. Bosch (VVD)
  • mevrouw M.J. Siebelink (VVD)
  • de heer A.R. Nijenhuis (CDA)
  • de heer G.M.M. Ritzerveld (CDA)
  • mevrouw K.M. Warmoltz-van Wamel (CDA)
  • de heer A. van Dijken (CU)
  • de heer R.A. Klein Bennink (CU)
  • de heer J.J. Veenstra (CU)


 2. te benoemen als Forumvoorzitter:
  • de heer O.W. Bosch
  • de heer A. van Dijken
  • de heer H.W. Hissink
  • de heer M. Jaspers
  • mevrouw C. Oosterhoff
  • de heer A.IJ. Pepers
  • de heer M.G.S. Siemes
  • mevrouw G.I. Timmer-Dingemans
  • de heer G.J.H. Pelgrim
  • mevrouw M.W. Wesselink

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Via de fractievoorzitter kunnen fracties, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, niet-raadsleden, voorkomend op de kandidatenlijst van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen en woonachtig in de gemeente Zutphen, voordragen voor benoeming als Forumlid en/of Forumvoorzitter. Een fractie, die maximaal twee raadszetels telt, heeft recht op drie Forumleden. Een fractie, die minimaal drie raadszetels telt, heeft recht op twee Forumleden. Forumleden worden door de gemeenteraad benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

Beoogd effect

De door de fractievoorzitters voor benoeming voorgedragen Forumleden en Forumvoorzitters (zijnde niet-raadsleden die wel op de kandidatenlijst voorkwamen) zijn benoemd en kunnen hun werkzaamheden aanvatten.

Argumenten

Besluit nemen over de benoeming is vereist

Artikel 1:4 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 schrijft voor dat Forumleden door de gemeenteraad worden benoemd. Forumleden zijn nodig om iedere fractie de mogelijkheid te geven bij alle parallelle vergaderingen aanwezig te zijn.

Voldoende Forumvoorzitters

De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters (10 à 12) belangrijk is om goed te kunnen plannen ook in geval van ziekte, vakantie of onverwachte verhindering.

Kanttekeningen

Kerntakendiscussie

In de Kerntakendiscussie is besloten om na de verkiezingen een bezuiniging door te voeren op de post waaruit Forumleden worden betaald. Nadat door de griffier in het Presidium aandacht is gevraagd voor de negatieve effecten van deze bezuiniging op de continuïteit van het Zutphense vergadersysteem is afgesproken dat de nieuwe raad op dit punt de knoop zou moeten doorhakken of deze bezuiniging wordt teruggedraaid of dat het RvO hierop nog moet worden aangepast door minder forumleden toe te staan per fractie.

Lijstje Forumvoorzitters nog niet compleet

Niet alle fracties hebben al Forumvoorzitters voorgedragen. De laatste namen worden zo spoedig mogelijk aangeleverd. Benoeming vindt in een volgende raad plaats.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 24 maart 2014 met nummer ;


Gelet op artikel 1:4 derde lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013;


b e s l u i t :

 1. te benoemen als Forumleden:
  • de heer M. Jaspers (Burgerbelang)
  • de heer M.G.S. Siemes (Burgerbelang)
  • mevrouw H.M.H. Giesen (SP)
  • de heer P.W. Hofman (SP)
  • de heer H. Brouwer (D66)
  • de heer A.S.R. Dijk (D66)
  • de heer J. Bloem (PvdA)
  • de heer F.J.M. Heitling (PvdA)
  • de heer G.V.C. Boldewijn (GroenLinks)
  • de heer P. Reeuwijk (GroenLinks)
  • de heer G.J.H. Pelgrim (Stadspartij)
  • mevrouw M.W. Wesselink (Stadspartij)
  • de heer O.W. Bosch (VVD)
  • mevrouw M.J. Siebelink (VVD)
  • de heer A.R. Nijenhuis (CDA)
  • de heer G.M.M. Ritzerveld (CDA)
  • mevrouw K.M. Warmoltz-van Wamel (CDA)
  • de heer A. van Dijken (CU)
  • de heer R.A. Klein Bennink (CU)
  • de heer J.J. Veenstra (CU)


 2. te benoemen als Forumvoorzitter:
  • de heer O.W. Bosch
  • de heer A. van Dijken
  • de heer H.W. Hissink
  • de heer M. Jaspers
  • mevrouw C. Oosterhoff
  • de heer A.IJ. Pepers
  • de heer M.G.S. Siemes
  • mevrouw G.I. Timmer-Dingemans
  • de heer G.J.H. Pelgrim
  • mevrouw M.W. Wesselink

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 27 maart 2014 (19:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering


Bijlagen:
Handelingen raad 27 maart 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
27-03-2014Raad
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl