Pagina delen

Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie

stelt voor :

  1. de heer J.H.R. Pierik als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen te benoemen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Na ontslag van dhr. Klopper extern lid rekenkamercommissie was er een vacature voor een extern lid.

Beoogd effect

Opvolging van voormalig extern lid dhr. Klopper, voor behoud van capaciteit van de rekenkamercommissie.

Argumenten

Ad 1. Opvolging zorgt er voor dat de rekenkamercommissie weer compleet is.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers (Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Zutphen 2016). Op dit moment is er een vacature. Door benoeming van dhr. Pierik zal de rekenkamercommissie weer compleet zijn.

Kanttekeningen

Geen.

Rapportage/evaluatie

Geen.

Financiën

Dhr. Pierik krijgt, zoals begroot, een maandelijkse vergoeding voor zijn werkzaamheden voor de rekenkamercommissie.

Bijlagen

Geen.

Stukken die ter inzage liggen

CV van het voorgedragen te benoemen extern lid ligt ter inzage op de griffie.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0142

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van van 7 november 2017 met nummerb e s l u i t :

  1. de heer J.H.R. Pierik als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen te benoemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Het voorstel is bij acclamatie aangenomen. Dhr. Pierik heeft de belofte afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support