Pagina delen

Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie

Het presidium stelt voor :

  1. te benoemen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen de heer A.A. de Boer, per 31 augustus 2020; 
  2. en te herbenoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen mevrouw K. van den Berg, per 1 oktober 2020.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Na ontslag van dhr. J.H.R. Pierik extern lid Rekenkamercommissie was er een vacature voor een extern lid. Middels een proces van werving en selectie kan de Rekenkamercommissie nu de heer A.A. de Boer voordragen als nieuwe kandidaat voor de functie van extern lid. 

Daarnaast verloopt de benoemingstermijn van de voorzitter van de Rekenkamercommissie mevrouw. K. van den Berg. Mevrouw van den Berg wil graag voor herbenoeming in aanmerking komen.

De benoemingstermijn van de heer A.B.M. Gloerich extern lid Rekenkamercommissie loopt ook in oktober 2020 af, maar over door hem gewenste herbenoeming is op dit moment nog geen duidelijkheid. Dit kan ofwel resulteren in een herbenoeming na het zomerreces ofwel in een vacature voor een nieuw extern lid. 

 

Beoogd effect

Om de Rekenkamercommissie Zutphen weer compleet te maken alsook de voortgang van de lopende processen te waarborgen, de voorgestelde kandidaten te (her)benoemen.  

 

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers (Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Zutphen 2016). Als de Rekenkamercommissie ook na het zomerreces weer compleet is, kunnen de voorgestelde onderzoeken in het onderzoeksprogramma 2020-21 van de commissie zo veel mogelijk doorgang vinden. 

 

Kanttekeningen

-

 

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0044

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 mei 2020 met nummerb e s l u i t :

  1. te benoemen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen de heer A.A. de Boer, per 31 augustus 2020; 
  2. en te herbenoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen mevrouw K. van den Berg, per 1 oktober 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer