Pagina delen

Benoeming bestuursleden De Vullerfonds

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

om mevrouw E. Willeumier-Noordhof en de heer P. Kraan te benoemen als bestuursleden van het de Vullerfonds.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Lochem is het “De Vullerfonds voor studiekosten”  gevestigd. Het fonds is opgericht rond 1890 door de voormalig burgemeester van Gorssel J.A. de Vuller. De doelstellingen van het fonds zijn:

1. Personen tegemoet komen in de kosten van hun studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaar- of beroepsonderwijs;

2. Het jaarlijks verstrekken van een aanmoedigingsprijs aan twee personen, bij voorkeur één man en één vrouw, ongeacht de leeftijd, die exceptioneel hebben gepresteerd op het studiegebied van die persoon.

Het werkgebied van het fonds bestaat uit de gemeenten Lochem en Zutphen. Het ambtelijk secretariaat en de financiële administratie worden gedaan door het ambtelijk apparaat van de gemeente Lochem. Het bestuur van het fonds bestaat uit 7 personen. Daarvan worden er 4 benoemd door de gemeenteraad van Zutphen en 3 door de gemeenteraad van Lochem. Op dit moment zijn er vier bestuurleden aftredend. De gemeente Zutphen is gevraagd hiervoor twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Daarvoor hebben zich mevrouw E. Willeumier-Noordhof en de heer P. Kraan benoembaar gesteld.

Beoogd effect

Personen die geboren en/of wonende zijn in Lochem of Zutphen tegemoet komen in de kosten van hun studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaar- of beroepsonderwijs, in het bijzonder zij die exceptioneel hebben gepresteerd, indien zij de financiering niet op een andere manier kunnen realiseren (zie www.devullerfonds.nl).

Argumenten

1. Vier personen zijn aftredend, daarvoor moet de gemeente Zutphen twee opvolgers voordragen en benoemen.

Aftredend zijn mevrouw E. Willeumier-Noordhoff en mevrouw C.M.D. Bergsma en daarvoor benoemt de gemeente Zutphen nieuwe bestuursleden. Verder zijn aftredend de voorzitter dhr. N. Meerburg en mevrouw J. Dekker . Voor de vacatures die hierdoor ontstaan moet de benoeming conform de statuten plaatsvinden door de gemeenteraad van Lochem.

Vanuit Zutphen was het altijd de gewoonte om de portefeuillehouder onderwijs in het fonds af te vaardigen. Dat was de afgelopen jaren E. Willeumier-Noordhoff. Inmiddels heeft het bestuur aangegeven dat de bestuursfunctie niet meer door een wethouder  hoeft te worden vervuld.

Mevrouw Willeumier-Noordhoff  heeft in de vergadering van 18 december 2013 te kennen gegeven dat zij wel permanent (dus maximaal 12 jaar volgens de statuten) zitting wil nemen. Zij volgt dus zichzelf op.

De heer Pieter Kraan (tot 31 december 2013 Strategisch adviseur gemeente Zutphen, afdeling P&P, met o.a. jeugd en onderwijs in zijn portefeuille) wordt door het bestuur van het de Vullerfonds voorgedragen als tweede kandidaat.

Voorgesteld wordt om beide personen (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2014 te benoemen als bestuurslid.

1.2  De benoeming moet volgens de statuten gebeuren door de gemeenteraad.

Het bestuur van het De Vullerfonds overweegt om de statuten aan te passen en de benoeming plaats te laten vinden door de colleges van B&W, in plaats van de raad.  Dit is nu echter nog niet gerealiseerd. Vandaar dat de benoeming aan de Raad wordt voorgelegd.

Financiën

Het de Vullerfonds heeft een eigenvermogen opgebouwd uit legaten en schenkingen (zie bijgevoegde statuten). De bijdragen in studiekosten bestaan uit een tegemoetkoming in de kosten of een renteloze lening.

Bijlagen

Statuten de Vullerfonds.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0110

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 juni 2014 met nummer 30939b e s l u i t :

om mevrouw E. Willeumier-Noordhof en de heer P. Kraan te benoemen als bestuursleden van de Vullerfonds.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het bestuur van het De Vullerfonds draagt mevrouw E. Willeumier-Noordhof en de heer P. Kraan voor voor benoeming als bestuursleden van het De Vullerfonds. Het bestuur van het De Vullerfonds overweegt om de statuten aan te passen en de benoeming plaats te laten vinden door de colleges van B&W, in plaats van door de raad. Dit is nu echter nog niet gerealiseerd. Vandaar dat de benoeming krachtens de statuten, aan de raad wordt voorgelegd.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale PartijR.C.M. Sueters

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat voor eind augustus 2014 een besluit genomen moet worden over continuering van de huishoudelijke hulp in 2015. Dit is een bevoegdheid van het college waarvoor geen instemming van de raad is vereist. De raad is wel meermalen geïnformeerd over dit dossier. Het college wil met de raad na het zomerreces van gedachten wisselen over het besluit dat zij (het college) in augustus genomen zal hebben.

Het college heeft vandaag het memo Ontwikkelingen dossier De Teuge aan de raad gestuurd over de actuele stand van zaken. De gemeente heeft besloten Vitens in vrijwaring op te roepen nadat Vitens eerder hetzelfde met de gemeente heeft gedaan. In september zal het college een voorstel aan de raad voorleggen voor de afwikkeling van dossier De Teuge.
De Stadspartij informeert naar de (extra) kosten.
Het college verwacht dat die grotendeels door de verzekering opgevangen kunnen worden.
De ChristenUnie vraagt of Vitens de totale schade bij de gemeente wil neerleggen.
Het college geeft aan de strategie van Vitens niet te kennen.

Het college ziet zich geconfronteerd met het faillissement van TCR die in Zutphen het leerlingenvervoer verzorgt. TCR heeft de gemeente verzekerd het lopende contract te zullen nakomen. Voor komend schooljaar zijn afspraken gemaakt met een andere vervoerder.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6 van de Mededingingswet

Het college stelt de raad voor om vijf economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang en daarmee uitgezonderd worden van de wet markt en overheid.

Het CDA vraagt waarom ‘verhuur van vastgoed’ wordt genoemd.
Het college vraagt of het CDA met haar vraag inzicht wil krijgen in de tarieven die de gemeente hiervoor hanteert.
Het CDA antwoordt bevestigend.
Het college zal het CDA hierop antwoorden na de vergadering.

De Lokale Partij vraagt waarom bouwhistorisch onderzoek is opgenomen.
Het college antwoordt dat zij graag gebruik wil blijven maken van een bouwhistoricus in gemeentelijke dienst.
Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Benoeming bestuursleden De Vullerfonds

De SP vraagt waarom personen worden benoemd voor 12 jaar en waarom er geen wethouder wordt voorgedragen. Wat is de betekenis van het fonds op het gebied van armoedebestrijding?
Het college antwoordt dat deze vragen zullen worden meegenomen bij de voorgenomen herziening van de statuten.
Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014

Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker

Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken TB

De SP concludeert op basis van stuk 05 (Memo Wmo cliënttevredenheidsonderzoek 2014) dat Het Plein zaken niet op orde heeft en dat er nog veel moet gebeuren.
Het college geeft de SP in overweging om dit onderwerp via het Presidium te laten agenderen voor een Forum na de zomer.

9. Vaststellen Forumverslagen

a.Forumverslag 23 juni 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend