Pagina delen

Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2020 hebben wij besloten tot actualisatie van het Beleidsplan Jeugdhulp 2015 en heeft de gemeenteraad (13 juli 2020) de kaders voor het toekomstige jeugdbeleid vastgesteld. Daarna zijn de kaders verder uitgewerkt in ambities voor onze bijdrage aan de toekomst van de jeugd in Zutphen. Dit hebben we, voor zover mogelijk, samen met onze partners gedaan. Dat wat we hebben geleerd tijdens onze gesprekken met ouders, jongeren, kinderen en leerkrachten is ons kompas geweest. 

Het (concept) Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is besproken in de Stuurgroep Jeugd, een inspiratie-bijeenkomst met belanghebbenden en het Forum (12 april 2021). Ook is de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) om advies gevraagd en heeft het beleidsplan zes weken ter inzage gelegen conform de Inspraakverordening.

Alle reacties zijn inmiddels verwerkt (zie bijgaande inspraaknota). Het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is nu gereed voor het oordeels- en besluitvormingstraject door de gemeenteraad.

Leeswijzer:

Het beleidsterrein jeugd is veelomvattend qua inhoud en partijen. We hebben daarom gekozen voor een hoofddocument met bijlagen. Het hoofdocument bevat de kern: een samenvatting, de visie op de toekomst van de jeugd, de ambities, financiën, indicatoren en de ontwikkelagenda. Voor wie meer wil lezen staat een nadere uitwerking van de ambities en de samenwerking met partners in de bijlage. Aan het beleidsplan is een ‘visual’ toegevoegd die de samenhang in het beleidsplan laat zien.

Beoogd effect

Het Beleidsplan Jeugd Zutphen geeft richting aan het jeugdbeleid voor de komende vier jaar en geeft houvast bij de uitvoering van onze missie en visie. Met dit beleidsplan maken wij helder wat de gemeente Zutphen kan en wil betekenen en realiseren voor kinderen en jongeren in Zutphen en in de samenwerking met onze partners.  

Argumenten

1.1   De kaders voor het beleidsplan zijn door de gemeenteraad vastgesteld in juli 2020

We hebben in Zutphen sinds 2015 veel aandacht besteed aan het inrichten van de nieuwe wettelijke taken voor jeugdhulp. In dit beleidsplan 2021-2024 kiezen we, in lijn met de Strategische visie Sociaal Domein Zutphen, voor een omslag naar het versterken van de pedagogische samenleving en preventie.

Daartoe heeft u in juli 2020 de onderstaande kaders vastgesteld.

Visie: Alle kinderen groeien gezond, veilig, kansrijk op.

Missie: opvoeden en ontwikkelen van ‘onze’ kinderen is primair een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en uiteindelijk van ons allemaal. ‘It takes a village to raise a child’.

De doelstellingen daarbij zijn:

 1. Versterken pedagogische samenleving
 2. Focus op preventie
 3.   Versterking eerste lijn
 4. Verbetering intensieve jeugdhulp
 5. Integrale aanpak concrete maatschappelijke vraagstukken
 6. Een financieel duurzame en solide basis
 7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

1.2   De doelstellingen zijn in het beleidsplan nader uitgewerkt in concrete ambities met een meerjaren ontwikkelagenda

We onderscheiden in het beleidsplan vier inhoudelijke doelen, namelijk het versterken van de pedagogische samenleving, focus op preventie, versterken eerste lijn en verbetering intensieve jeugdhulpverlening. In het beleidsplan is aangegeven wat onze ambities zijn op elk van deze doelen. De resultaten die we willen bereiken staan in het hoofddocument, de uitvoering is te vinden in de bijlagen.

Daarnaast zijn er drie overkoepelende doelen waar we een ambitie voor hebben geformuleerd: de integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken, financiële duurzaamheid en samenwerking met onze partners.

Vervolgens zijn de bovengenoemde ambities uitgewerkt in prestatie indicatoren en in een ontwikkelagenda met een planning voor de komende jaren. De ontwikkelagenda is ambitieus maar ook al gedeeltelijk in uitvoering. Dit geeft richting aan onze inzet op het gebied van jeugd en op de samenwerking met onze partnerorganisaties.

1.3   De wensen van de gemeenteraad zijn zo goed mogelijk vertaald in het beleidsplan

In 2020 en 2021 vond elke twee maanden een informerend forum plaats over actuele ontwikkelingen en transformatie op het gebied van Jeugd. De input van de forumleden hebben we verwerkt in het beleidsplan.

Het is onze intentie om met deze bijeenkomsten door te gaan, waar mogelijk sociaal domein breed als het integrale onderwerpen betreft.

1.4 Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden

We hebben gesprekken gevoerd met ouders, jongeren, kinderen en leerkrachten. Via (digitale) bijeenkomsten met partnerorganisaties en het ophalen van ervaringen elders in het land hebben we het beleidsplan gestalte gegeven.

Het beleidsplan is ook werkende weg tot stand gekomen. Op basis van de in juli 2020 door u vastgestelde kaders is de uitvoering van pilots ter hand genomen. Nieuwe inzichten van binnen en buiten de gemeente zijn gaandeweg verwerkt in het beleidsplan.

De concept tekst is doorgesproken met de stuurgroep Jeugd (zie ook 1.6) en met een groep van verschillende mensen uit Zutphen die ons in de afgelopen jaren bijzonder heeft geïnspireerd en heeft aangespoord tot het maken van de keuzes in het jeugdbeleid.

Het concept beleidsplan is vervolgens besproken in het Forum van 12 april 2021. Ook is de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) door het college om advies gevraagd en heeft het beleidsplan zes weken ter inzage gelegen conform de inspraakverordening. We hebben een advies van de BASD ontvangen. Er zijn geen formele inspraakreacties binnengekomen.

In bijgaande inspraaknotitie is weergegeven wat de belangrijkste opmerkingen waren en onze reactie daarop.

De belangrijkste wijzigingen in de definitieve versie ten opzichte van het concept beleidsplan zijn:

 1. het voorwoord van de wethouder;
 2. de 'stem van ouders en jongeren' is toegevoegd. Naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst hebben we interviews gehouden met ouders en jeugdigen. Deze interviews kunt u lezen in het beleidsplan;
 3. het beleidsplan is aangevuld met een visual (zie ook bijlage 2). De visual geeft op een eenvoudige wijze de samenhang in het jeugdbeleid weer;
 4. een paragraaf is toegevoegd over het voorkomen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren;
 5. naast de Jeugdwet is ook andere wetgeving opgenomen in de bijlage;
 6. de adviezen van de BASD zijn verwerkt (zie 1.5).

1.5 Het advies van de BASD is verwerkt in het definitieve beleidsplan

De BASD spreekt waardering uit voor het beleidsplan: ’Duidelijk stuk in de ontwikkelingen van het Jeugdbeleid dat vooral leidt tot een goede en afgewogen samenwerking tussen de verschillende partijen. Het gebruik van indicatoren (KPI’s) en een duidelijke actielijst wordt gewaardeerd’. De BASD heeft gekeken naar het beleidsplan met de focus op kwetsbare kinderen en gezinnen in armoede. Men mist de stem van de doelgroep, kinderen en ouders en de inzet van buurten.

We hadden graag interactieve bijeenkomsten met ouders en jongeren willen houden. Dat was vanwege corona niet mogelijk. Wel hebben we individuele gesprekken gehad met ouders, jongeren, kinderen en leerkrachten. Deze hebben ons juist geïnspireerd tot de keuzes in dit beleidsplan.

We hopen met het toevoegen van interviews en een visual tegemoet te zijn gekomen aan de vragen van de BASD. Daarnaast hebben we een aantal tekstsuggesties overgenomen (zie inspraaknota).

1.6   De Stuurgroep Jeugd heeft ingestemd met het concept beleidsplan

De Stuurgroep Jeugd is het bestuurlijk platform voor de netwerksamenwerking op het gebied van jeugd en preventie. Het bestaat uit vertegenwoordigers vanuit welzijn, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheids-zorg, zorgaanbieders, bibliotheek/kunst/cultuur en de gemeente. De netwerksamenwerking is essentieel voor het realiseren van een afgestemd aanbod. Overleg is bovendien wettelijk verplicht in het kader van passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid. Het ‘groeidocument’ beleidsplan is op meerdere momenten met deze partners besproken. Hiermee is voldaan aan de wettelijke plicht om het beleidsplan af te stemmen met het onderwijs zoals dit is vastgelegd in artikel 2.2 derde lid van de Jeugdwet.

Alle partners herkennen zich in het nu voorliggende beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024. Daarmee is het ook een beleidsplan van ons samen geworden.

Kanttekeningen

1.1   Integraal beleid is een voorwaarde

Met jeugdbeleid (alleen) lossen we niet alle problemen waar kinderen mee te maken hebben op. Net zo belangrijk is samenwerking in het sociaal domein van de gemeente op onderwerpen zoals een soepele overgang van 18- naar 18+, een effectieve aanpak van multiproblematiek, omgaan met vechtscheiding en armoede en schulden. Daarnaast is een goede samenhang met aanpalende wetgeving van belang en een effectieve samenwerking in de regio. Net als samenwerking met sport, cultuur, onderwijs en veiligheidspartners, en met stakeholders zoals huisartsen, zorgverzekeraar(s), zorgaanbieders en organisaties zoals bijvoorbeeld Stichting Perspectief, Stichting Lokaal, Walhallab en Cornerstone.  

1.2   Realisatie is ook afhankelijk van de samenwerking en inzet van andere partijen

De beweging die we voorstaan vraagt iets van ons en van (veel) andere partijen. Het tempo waarin we onze ambities realiseren hangt daarmee ook af van de inzet van andere partijen en gaat mogelijk stap voor stap. De ontwikkelagenda geeft ons hierbij richting, en zullen we jaarlijks indien nodig herijken. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De planning als volgt:

28-6       Forum: oordeelsvormend

12-7       Raad: besluit

Het beleidsplan is aanleiding om de verordening en beleidsregels aan te passen. Deze worden later in het jaar 2021 (Q3) aan u voorgelegd.

Ook stellen we voor om met het forum nader in gesprek te gaan over het vormgeven van lichte hulpverlening en over de samenwerking met de partners op het gebied van jeugdbescherming en veiligheid (Q3/Q4 2021). Tevens volgt er nog een voorstel over structureel vorm geven aan jongerenwerk. 

Rapportage/evaluatie

De ontwikkelagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, en vormt jaarlijks input voor de programmabegroting. In de reguliere rapportages aan de Raad vermelden we de voortgang. Op onderwerpen gaan we (informerend) in gesprek met het Forum (zie ook argument 1.3).

Financiën

Uitgangspunt bij het opstellen van het beleidsplan was om binnen de bestaande budgetten te blijven. Vanuit de inhoud streven we naar een verschuiving van middelen van geïndiceerde zorg naar preventie/algemene voorzieningen. Daarbij sluiten we aan bij het collegebesluit over het afwegingskader algemene oplossingen Sociaal Domein (zie beleidsplan, hoofdstuk 6).

Sturing vindt plaats door monitoring, contractmanagement en budgetplafonds. Ook door nadere afbakening van het zorgaanbod verwachten we meer grip te krijgen op onze uitgaven.

Aandachtspunt is dat er een grens is aan de verschuiving van middelen van zorg naar algemene voorzieningen. Er moet voldoende financiële ruimte zijn en blijven om kinderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben te ondersteunen.

We streven naar een goed afgestemd aanbod aan preventieve algemene voorzieningen. Als er sprake is van voortschrijdend inzicht over missend aanbod (bijvoorbeeld corona – jongerenwerk/ontmoeting) dan dienen we een aanvraag in via de gebruikelijke route van de voorjaarsnota/begroting.

Daarnaast heeft het kabinet onlangs besloten extra middelen aan gemeenten beschikbaar te stellen voor onder andere het aanpakken van crisiscapaciteit en wachttijden in de jeugd-ggz. Dit gaat ons hopelijk helpen om de meest kwetsbare kinderen sneller en meer passend te ondersteunen. Een nadere uitwerking volgt zodra hierover meer bekend is (meicirculaire 2021).

Bijlagen

 1. Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
 2. Visual
 3. Inspraaknota

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 mei 2021 met nummer 185066b e s l u i t :

Het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen en E. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk en P Van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans en A Menkveld

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze bespreking van het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024. De raad is ruim een jaar lang meegenomen in het proces van totstandkoming hiervan. Ook de stuurgroep Jeugd, de belanghebbende partners en de Brede Adviesraad Sociaal Domein hebben hun visie kunnen geven op het concept.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een korte toelichting op het definitieve voorstel.

Toelichting op het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 door het College

Het College meldt zojuist een positief bericht van de minister te hebben ontvangen inzake de financiering van het budget 2022.

Het College spreekt trots uit op het voorliggende plan. Het is weliswaar ambitieus, maar realistisch en haalbaar. Het plan behelst een verschuiving van individueel maatwerk naar collectieve voorzieningen ten behoeve van investeren in preventie, met als doel ‘minder problematiseren en meer normaliseren. Dit is niet alleen broodnodig voor de betreffende kinderen die vanwege de problematiek in hun omgeving momenteel een stempel krijgen dat zij niet verdienen, maar ook voor die kinderen met een complexe problematiek die het heel moeilijk hebben. Voor hen is meer aandacht nodig.

Ook andere gemeenten in de regio zijn dezelfde beweging aan het maken. De gemeente is in de regio een strategisch partnerschap aangegaan met gespecialiseerde zorgaanbieders. Voorliggend plan omvat concrete projecten, waarop het College bevraagd kan worden.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen. Na de inbreng van drie fracties krijgt het College telkens de mogelijkheid om te reageren.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 1

GroenLinks complimenteert met de wijze waarop het College de raad in het proces heeft meegenomen. De fractie constateert dat het kind centraal staat in het voorliggende beleidsplan, en dat het systeem om het kind heen buigt in plaats van andersom. De fractie is blij met deze benadering. Het voorstel is realistisch, het geeft de transitie weer waar effectiviteit en besparingen samenkomen, maar waar het kind ook echt beter van kan worden. Opvallend is het feit dat de indicatoren erg voorzichtig zijn geformuleerd. Hoewel GroenLinks dit jammer vindt, is het tegelijkertijd ook begrijpelijk. Hopelijk zullen deze indicatoren gaandeweg wat scherper kunnen worden gesteld.

De bejegening van en communicatie naar inwoners behoeft nog wel enige aandacht.

Het CDA complimenteert het college met het voorliggende beleidsplan. De fractie vindt het prettig om te kunnen constateren dat er zoveel partijen in het proces zijn meegenomen. Ook het verhalende van het plan krijgt waardering en levert het vertrouwen op dat er wordt geluisterd.

Alles staat of valt met de communicatie. Dit aspect moet dan ook goed in het oog worden gehouden, ook in de uitvoering. Als tip wijst de fractie op het bestaan van de app Kickstart, een app voor jongeren die 18 jaar worden, en aangeeft wat betrokkene allemaal moet regelen als 18-jarige. Het verdient aanbeveling om als gemeente bij deze app aan te sluiten.

D66 is eveneens erg te spreken over het plan en het proces van totstandkoming hiervan. De fractie herkent in het plan veel punten die in eerdere Fora aan de orde zijn geweest.

In het plan wordt veel belang gehecht aan een goede samenwerking met de zorgaanbieders. Ook wordt genoemd dat het belangrijk is het aantal zorgaanbieders te beperken. De fractie vraagt zich af op welke wijze dit gebeurt.

Verder is de fractie benieuwd naar de ervaringen met budgetplafonds, zoals op pagina 26 van het plan genoemd. Afgevraagd wordt of ook is overwogen om een striktere indicatiestelling te hanteren in plaats van met budgetplafonds te werken.

Beantwoording blok 1 door het College

Het College dankt de voorgaande sprekers voor de door hen uitgesprokencomplimenten. Zij bevestigt - in reactie op de vraag van GroenLinks - dat de indicatoren voorzichtig zijn gesteld. Het lijkt nog iets te ambitieus om ze nu al scherper te maken, maar het is wel de ambitie om dit te laten zien. Uiteindelijk is de omslag van maatwerk naar meer preventie een langdurig proces en ook afhankelijk van veel partijen met wie wordt samengewerkt, maar de urgentie wordt wel degelijk gevoeld.

Als gevolg van het voorliggende beleidsplan heeft Jeugdbescherming Gelderland aangeboden een pilot te starten ter verkorting van de wachtlijsten. Daarnaast wil het onderwijs een deel van de NPO-gelden inzetten.

Het aandachtspunt van de communicatie is door meerdere fracties aangehaald. De wethouder beaamt dat dit aandacht behoeft. De gemeente is een lerende organisatie.

Naar aanleiding van de vragen over het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders en de ervaringen met budgetplafonds stelt de wethouder voor om in september een Forum-Special hieraan te wijden.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 2

Bewust ZW complimenteert het College met de gehanteerde werkwijze en het voorliggende plan. De fractie constateert dat het College goed heeft geluisterd naar de raad. De fractie gaat dan ook met vertrouwen het vervolgproces in.

De Stadspartij noemt het voorliggende beleidsplan een mooi, maar ambitieus plan dat voortvloeit uit een mooi verlopen proces. De fractie is van mening dat het voorwoord door de wethouder eveneens een compliment verdient. Ook is de fractie zeer content met de ervaringsverhalen die in het plan zijn verwerkt. Dit is bijzonder goed opgepakt.

Wel is de fractie benieuwd of de gemeente over voldoende capaciteit beschikt om het plan uit te voeren en de financiering rond te krijgen.

De VVD geeft het College complimenten voor de aanpak en voor het feit dat de opmerkingen uit de raad zijn meegenomen. De fractie is blij te zijn met alle praktische verhalen, die benadrukken hoe dicht dit werk bij de normale samenleving ligt. De fractie wenst het College veel succes met het vervolgtraject en blijft dit met belangstelling volgen.

De PvdA sluit zich aan bij reeds uitgesproken complimenten. De fractie is erg tevreden over het proces. Onduidelijk is of de jongerenwerker inmiddels is aangesteld en deze functie een structureel karakter heeft. Verder is de fractie benieuwd hoe de raad wordt betrokken bij de uitvoering van dit plan.

Beantwoording College, blok 2

Het College legt uit - in antwoord op de vraag van de Stadspartij of er voldoende capaciteit is om het allemaal uit te voeren - dat de uitvoering niet alleen bij de gemeente ligt, maar in gezamenlijkheid met allerlei samenwerkingspartners gebeurt. De capaciteit baart ook de wethouder wel eens zorgen, maar het is een noodzakelijke beweging. Qua capaciteit, wordt er nu meer gestuurd op stabiliteit en het up-to-date houden van kennis, alsook op de manier waarop je als gemeente kijkt naar problematiek in het sociaal domein.

Wat de financiën betreft, geeft de wethouder aan, dat de door de minister toegezegde vijf miljoen euro op Jeugdzorg incidentele middelen betreft.

De extra jongerenwerker, waarnaar de PvdA heeft gevraagd, is inmiddels aan de slag, evenals een tweede jongerenwerker. Daarnaast is er een organisatie actief met jongeren-straatcoaches. In het najaar komt het college met een voorstel voor structureel jongerenwerk.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 3

Burgerbelang complimenteert met het voorliggende stuk. Het is fijn dat er verandering in de jeugdzorg en in het sociaal domein tot stand komt. Het is een goede zaak dat hierin alle groepen zijn meegenomen.
Een punt waar de fractie moeite mee heeft, is het fenomeen budgetplafonds. Monitoring verdient de aandacht.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld spreekt waardering uit voor het voorliggende plan, evenals voor het proces van totstandkoming van dit plan. Over de hele breedte is duidelijk goed nagedacht over jeugdzorg. De woorden van de wethouder in het voorwoord “Wij willen stoppen met het ziek maken van kinderen” is de fractie uit het hart gegrepen. Het plan is er vooral om de kinderen weer kind te laten zijn.

Toch heeft de fractie enige zorg ten aanzien van het relatief hoge verzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde en vraagt het College wanneer hierin een daling te verwachten is.

De fractie is verder van mening dat lichte hulp sneller en meer adequaat ingezet moet kunnen worden. De vraag is, hoe dit nu is geregeld en welke afspraken zijn met de ketenpartners zijn gemaakt ten aanzien van acute hulpverlening.

De fractie is verder benieuwd hoe de resultaten gemeten gaan worden. Tot slot, wijst de fractie erop dat in het geval van overschrijding van het budgetplafond, teruggegaan moet worden naar de gemeente. De vraag is hoe dit in de praktijk werkt en hoe vertraging in het zorgtraject voorkomen kan worden.

De ChristenUnie constateert dat het voorliggende beleidsplan het eerste beleidsplan is dat inzet op ontschotting tussen de verschillende beleidsterreinen. Als hierin inderdaad succes wordt geboekt, dan heeft de gemeente echt wat bereikt. De fractie verwijst naar de budgetplafonds. De gewenste situatie is een verschuiving van budgetten naar het preventieve veld. De vraag is hoe die omslag gemaakt kan worden en ook wat er gebeurt er in de praktijk gebeur als toch meer beroep gedaan wordt op de zwaardere zorg.

De SP verwijst naar de vragen van de fractie in eerdere Fora. De fractie spreekt de hoop uit dat het plan in de praktijk even goed gaat werken als in het plan is beschreven.

Beantwoording College, blok 3

Het College is ervan overtuigd dat het plan in de praktijk gaat werken, omdat men eigenlijk al bezig is met de uitvoering hiervan. Evenals de De ChristenUnie is de wethouder benieuwd waar het punt zit dat het maximale is bereikt voor investering in preventie en de zorgvraag voor complexe problematiek. De wethouder benadrukt dat, wat er ook te verbeteren valt in de jeugdzorg, het niet ten koste mag gaan van de kinderen waarmee het momenteel niet goed gaat. Het College blijft hierover rapporteren in de bestuursrapportages.

De budgetplafonds zijn een instrument om in contact te komen met aanbieders. Het is geen makkelijk instrument en het leidt soms tot ongemakkelijke gesprekken. Zodra er kinderen zijn die deze zorg nodig hebben, dan wordt daar financiering voor vrijgemaakt. Zoals al eerder aangegeven door de wethouder, zal in september nader worden ingegaan op de budgetplafonds.

De door De ChristenUnie gemaakte opmerking over ontschotting geldt ook voor het schot tussen Wmo en Jeugd. De vraag van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld ten aanzien van de gemiddelde wachttijd, is moeilijk te beantwoorden. Deze verschilt namelijk per aanbieder.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld merkt op, dat het zou kunnen zijn dat bij een bepaalde ketenpartner de wachttijden steeds erg lang zijn. De vraag is of het in een dergelijke situatie mogelijk om met een andere aanbieder te gaan samenwerken, dan wel dat de gemeente gebonden blijft aan de eerstgenoemde aanbieder.

Het College geeft aan, dat wachttijden met name aan de orde zijn bij de echt specialistische zorgaanbieders. Dan gaat het dus over zorg die niet iedereen kan bieden. Mede daarom moet de gemeente er werk van maken om de keten wat meer lucht te geven.

Persoonlijk is de wethouder een groot voorstander van de plannen van het Kabinet om de echt gespecialiseerde zorg bovenregionaal te organiseren. Via de regionale samenwerking zal hier binnenkort een plan voor worden ingediend. Zodra dit aan de orde is, zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Door enkele fracties is aandacht gevraagd voor monitoring. De monitoring verloopt via de bestuursrapportages en via de jaarlijkse terugkoppeling op de indicatoren. Voor wat het vervolg betreft, streeft de wethouder na om van tijd tot tijd met de raad aan tafel te zitten om een specifiek onderwerp uit het jeugddomein door te spreken.

De Stadspartij informeert of de gemeente Zutphen als gevolg van de wachtlijsten problemen ondervindt om personen met een indicatiestelling bij zorgaanbieders onder te brengen.

Het College bevestigt dat dit soms voorkomt en soms tot verdrietige situaties leidt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten met elkaar de beweging moeten maken naar meer preventief en zodoende ook meer ruimte maken in het systeem.

De Stadspartij vraagt zich af waar de wachtlijsten vandaan komen en informeert naar een eventueel personeelstekort.

Het College meent dat verschillende aspecten hierin meespelen. Enerzijds is het een arbeidsmarktprobleem, maar ook speelt de toename van bureaucratie een rol, de financiering van jeugdzorg, maar ook de toename van cliënten.

De VVD vult hierop aan dat betrekkelijk recent is gepubliceerd dat jeugdzorgorganisaties te maken hebben gehad met een enorme uitstroom van medewerkers. Dit had te maken met bureaucratie en werkdruk.

Het College beaamt dit. Het arbeidsmarktprobleem bij de gespecialiseerde jeugdzorg is nu een gezamenlijk probleem aan het worden. De urgentie wordt gezamenlijk gedeeld en gevoeld. Dit geeft weliswaar enig vertrouwen voor de toekomst, maar het is een langdurig proces.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn ingebracht en beantwoord. Hiermee is het voorstel rijp voor behandeling in de raad.

Het Forum wordt om 21.55 uur gesloten, met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie