Pagina delen

Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Het beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen vast te stellen, onder voorbehoud dat bij de begroting 2018 budget beschikbaar gesteld wordt voor de beleidsvoornemens te weten:

- € 200.000 in 2018 voor het ophogen van de inkomensgrens van de Meedoenregeling. Voor 2019 is € 210.000 nodig en vanaf 2020 een bedrag van € 225.000 structureel.

- € 300.000 voor een periode van vier jaar voor uitbreiding van de Schulddienstverlening. Voor een bedrag van € 150.000 kan dekking gevonden worden binnen de besparingen op de bewindvoeringskosten binnen het budget voor de Bijzondere Bijstand.

2. In 2017 voor een pilot uitbreiding schulddienstverlening € 150.000 beschikbaar te stellen. Dekking kan gevonden worden in de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen.

3. Voor de uitwerking van de beleidsvoornemens en de uitvoering van het kindpakket in 2017 € 125.987 beschikbaar te stellen. Dekking kan gevonden worden in de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen. Voor 2018 wordt voorgesteld de bijdrage voor het kindpakket te koppelen aan het in de meicirculaire 2017 opgenomen bedrag voor de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen.

4. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging 2017-11.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht een beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen is een meerjarenbeleidskader voor de komende vier jaar en tevens een plan met concrete voorstellen. Dit plan is het vervolg op het beleidsplan ‘Effectieve schulddienstverlening’ uit 2012. Omdat armoede en schulden vaak samen gaan is dit een gecombineerd beleidsplan en biedt het tevens een vervolg op het beleidskader “Meedoen en rondkomen, een perspectief uit de armoede” Zutphen 2010-2014.

Binnen het armoedebeleid hebben wij met name de ambitie om armoede onder kinderen terug te dringen.

Binnen de schulddienstverlening hebben wij de ambitie om het voorzieningenaanbod uit te breiden en meer vorm en inhoud te geven aan een laagdrempelige(re), breder toegankelijker schulddienstverlening. Deze ambities passen binnen het Focustraject. De voorstellen uit het beleidsplan zijn erop gericht om de positie van kwetsbare Zutphenaren te versterken.

Aan de hand van acht focuspunten doen wij voorstellen voor nieuw beleid. Deze voorstellen zijn niet alleen gebaseerd op de analyses van het beleid, maar ook op basis van ervaringen in de uitvoering, (landelijke) ontwikkelingen en gesprekken met de doelgroep zelf en organisaties die hen hulp en bijstand verlenen.

Focuspunten:

 1. Activerend armoede & schuldenbeleid
 2. Armoede onder (met name kinderen) terugdringen
 3. Financiële fitheid van burgers versterken
 4. Stimuleren gebruik van bestaande regelingen
 5. Preventie en vroegsignalering verstevigen
 6. Laagdrempelige, integrale schulddienstverlening aansluitend bij de mogelijkheden van de burger
 7. In dienstverlening meer rekening houden met impact van armoede en schulden
 8. Samenwerking intensiveren tussen gemeente en samenwerkingspartners.

Beoogd effect

Het bieden van toekomstperspectief door ondersteuning te bieden aan mensen met problematische schulden of die in armoede leven zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Ophogen van de inkomensgrenzen voor minimaregelingen

Werk loont niet altijd vanwege de armoedeval. Een instrument om de armoedeval na werkaanvaarding te voorkomen is het ophogen van de inkomensgrenzen van de minimaregelingen. Dit heeft ook als effect dat een korte periode werk vanuit een uitkeringssituatie niet leidt tot verlies van de inkomensondersteunende regelingen. Zie hiervoor de rapporten in bijlage 3 en 4. Belemmerende regelgeving bij arbeidsinschakeling (blz. 19 onder f) en de Inkomenseffectrapportage armoede en re-integratiebeleid (blz. 10, hoofdstuk 3.1).

Uitbreiding van de schulddienstverlening

Ruim twee derde van de melders bij Het Plein met schuldenproblematiek is niet toegelaten tot een schuldregeling. Financiële problemen leiden tot sociale, persoonlijke en (psychische) gezondheidsproblemen: huisuitzettingen, problemen in de opvoeding, verslaving, misdaad, afbrokkelen sociale netwerken etc. Door het voorkomen, beheersbaar maken en oplossen van problematische schulden nemen we een belangrijke factor weg voor escalatie van de situatie. We verwachten dat daardoor minder mensen zich tot andere/zwaardere hulpverlening hoeven te wenden wat een positief effect heeft op het verlagen van de maatschappelijke kosten. Gemiddeld is het rendement van schuldhulpverlening twee keer zo hoog als de kosten blijkt uit ‘Schuldhulpverlening loont!’, een onderzoek van Regioplan en Hogeschool Utrecht naar de kosten en baten van schuldhulpverlening.

Argumenten

1.1   Het voorgestelde beleid past binnen de doelen van het Focustraject ‘Samen werk bereikbaar maken.’

In de gespreksnotitie Focustraject Voorjaarsgesprek is als derde doel geformuleerd:  

We versterken kwetsbare Zutphenaren. We versterken de positie van mensen die het in hun leven niet op eigen kracht redden en voor inkomen, werk en een dak boven hun hoofd aangewezen zijn op de overheid, zodat ze hun zelfstandigheid kunnen vergroten.

1.2.Extra inzet op het gebied van armoede en schuldenbeleid is gewenst.

Voorafgaand aan dit beleidsplan heeft er een uitvoerig traject plaatsgevonden rondom het thema armoede en heeft “Armoede heeft een gezicht gekregen”. Tijdens het slot van dit traject is in de Forumbespreking van 5 november 2015 geconcludeerd dat het bestaande beleidskader “Meedoen en rondkomen, een perspectief uit de armoede” Zutphen 2010-2014 nog steeds een goede basis biedt, maar dat de benoemde aandachtspunten extra aandacht en inzet vragen van de gemeente, uitvoeringsorganisatie Het Plein en de bij dit beleid betrokken organisaties en personen. Het voorliggende beleidsplan voorziet hierin.

1.3 Om de armoedeval te verkleinen wordt voorgesteld de inkomensgrens voor de meedoenregeling te verhogen.

In de nota is het voorstel om de inkomensgrens voor de Meedoenregeling op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Hierdoor worden de inkomensgrenzen van alle collectieve regelingen - naast de Meedoenregeling zijn dit de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming zorgtoeslag- op hetzelfde niveau van 130% gebracht.

1.4 De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft in artikel 2 voor dat de gemeenteraad een plan dient vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.

1.5 We willen de schulddienstverlening soepeler en breder toegankelijker maken.

Bij de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in Zutphen is gekozen voor een streng toelatingsbeleid. Veel mensen die zich gemeld hebben bij schulddienstverlening zijn niet toegelaten of zijn doorverwezen naar andere hulpverlening.

1.6 € 300.000 is nodig voor uitbreiding van formatie en nieuwe producten schulddienstverlening.

Uitgaande van besparing vanaf 2018 van € 150.000 op de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten is aanvullende dekking nodig voor een bedrag van € 150.000.

2.1 Met de pilot kan Het Plein ervaring opdoen met de uitbreiding van het pakket Schulddienstverlening.

Dekking kan gevonden worden in de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen. Zie ook argument 3.1.

3.1 De gemeente ontvangt extra middelen vanuit rijk voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Voor Zutphen gaat het om een bedrag van € 275.987 in 2017. Dit budget is meer dan toereikend om de invoering van een kindpakket, inclusief de samenwerking met de Stichting Leergeld en een pilot met het Jeugdsportfonds te bekostigen. Voor 2018 wordt de bijdrage aan het kindpakket gekoppeld aan het in de meicirculaire opgenomen bedrag decentralisatie-uitkering voor Armoedebestrijding kinderen.

Kanttekeningen

Voor intensivering van het minimabeleid en meer gebruik van de regelingen is een herijking van de begroting van Het Plein noodzakelijk.

Er wordt meer gebruik van de regelingen gemaakt waardoor de kosten van beschermingsbewind, overige bijzondere bijstand en de Meedoenregeling en de collectieve ziektekostenverzekering zijn toegenomen.

Ook zonder nieuw beleid is meer budget nodig om uitvoering te geven aan het minimabeleid als gevolg van een beter bereik van de doelgroep. Zie Burap 2016-2. Evenals in 2016 zal de begroting 2017 van Het Plein gewijzigd worden. Met name de kosten voor bewindvoering zijn de laatste jaren explosief gestegen. Dit is een landelijk fenomeen. Op termijn (medio 2018) denkt Het Plein met het project Budget Ondersteuning op Maat (BOOM) forse besparingen te realiseren. Zie ook het kopje financiën.

Risico’s

De minimaregelingen en schulddienstverlening zijn ‘open einde regelingen’. Bij de berekeningen naar meerkosten als gevolg van nieuw beleid is uitgegaan van een optimaal bereik van de doelgroep op basis de huidige ervaringscijfers van Het Plein.

Voor de uitbreiding van de schulddienstverlening is er van uitgegaan dat deels dekking gevonden kan worden binnen de begroting van Het Plein. Het Plein verwacht in 2018 een besparing van € 150.000 op de bewindvoeringskosten te realiseren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Deze aanpak is na breed overleg met maatschappelijke partners tot stand gekomen. Uitvoering en communicatie wordt door Het Plein opgepakt.

Met betrekking tot de uitbreiding van de schulddienstverlening en de invoering van het Kindpakket stelt Het Plein een uitwerkingsplan op.

Het Plein wijzigt de verordeningen en zorgt voor communicatie richting de doelgroep.

Rapportage/evaluatie

Er vindt jaarlijks monitoring en evaluatie plaats.

Het Plein neemt deel aan de Divosa Benchmark Armoede en Schulden. Er zijn gegevens over 2015 beschikbaar, maar deze zijn niet helemaal betrouwbaar. Dit omdat de benchmark en de registratie van Het Plein nog volop in ontwikkeling was en de vergelijkingswaarde met andere gemeenten beperkt i.v.m. de uiteenlopende omvang. Daarom wordt met enige voorzichtigheid de gegevens uit deze benchmark geïnterpreteerd. De belangrijkste conclusies zijn:

 • De gegevens m.b.t. de formatie zijn beperkt tot het aantal aanvragen minimabeleid per fte. Zutphen loopt in lijn met andere gemeenten
 • Het (gemiddelde) bereik van de minimaregelingen in Zutphen blijft achter
 • De uitgaven voor SDV (per inwoner) zijn een stuk minder dan in andere gemeenten (€ 10,- Zutphen, gemiddeld in Benchmark € 12,-).

De benchmark is nu vergeleken met 2015 flink gewijzigd en uitgebreid. De nieuwe gegevens zullen niet alleen een actueler, maar ook een correcter beeld geven.

Financiën

Nieuw beleid

Kosten

 

Ingaande

Dekking / kanttekening

Kindpakket

 

(€ 125.987 in 2017)

 

€ 275.000

1-7-2017

 

1-1-2018

Structureel

Dekking decentralisatieuitkering (Klijnsmagelden), zie begrotingswijziging.

Gevraagd budget is inclusief samenwerking Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds.

 

Ophogen inkomensgrens Meedoenregeling naar 130%

€ 200.000

€ 210.000

€ 225.000

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020 structureel

Voor structurele dekking de vraag betrekken bij het voorjaarsgesprek.

 

Pilot schulddienstverlening

€ 150.000

Incidenteel

Dekking decentralisatieuitkering (Klijnsmagelden). Zie begrotingswijziging.

 

Uitbreiding Schulddienstverlening

 

 

€ 300.000

 

1-1-2018 voor 4 jaar

Betrekken bij het voorjaarsgesprek.

Uitgaande van besparing vanaf 2018 van € 150.000 op de bewindvoeringskosten wordt dekking gezocht voor een bedrag van € 150.000.

 

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 2017-11.
 2. Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen
 3. Inkomenseffectrapportage armoede en re-integratiebeleid, KWIZ.
 4. Onderzoeksrapport ‘Belemmerende regelgeving bij arbeidsinschakeling’, Henk van Deutekom.
 5. Beleidsplan Effectieve schulddienstverlening 2012.
 6. Beleidskader “Meedoen en rondkomen, een perspectief uit de armoede Zutphen 2010-2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0084

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juni 2017 met nummer 94429b e s l u i t :

1. Het beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen vast te stellen, onder voorbehoud dat bij de begroting 2018 budget beschikbaar gesteld wordt voor de beleidsvoornemens te weten:

- € 200.000 in 2018 voor het ophogen van de inkomensgrens van de Meedoenregeling. Voor 2019 is € 210.000 nodig en vanaf 2020 een bedrag van € 225.000 structureel.

- € 300.000 voor een periode van vier jaar voor uitbreiding van de Schulddienstverlening. Voor een bedrag van € 150.000 kan dekking gevonden worden binnen de besparingen op de bewindvoeringskosten binnen het budget voor de Bijzondere Bijstand.

2. In 2017 voor een pilot uitbreiding schulddienstverlening € 150.000 beschikbaar te stellen. Dekking kan gevonden worden in de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen.

3. Voor de uitwerking van de beleidsvoornemens en de uitvoering van het kindpakket in 2017 € 125.987 beschikbaar te stellen. Dekking kan gevonden worden in de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen. Voor 2018 wordt voorgesteld de bijdrage voor het kindpakket te koppelen aan het in de meicirculaire 2017 opgenomen bedrag voor de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen.

4. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging 2017-11.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 juli 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht een beleidsplan op te stellen. Aan de hand van acht focuspunten doet het college voorstellen voor nieuw beleid. Met het nieuwe beleid wordt beoogd toekomstperspectief te bieden door ondersteuning te bieden aan mensen met problematische schulden of die in armoede leven zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Er vindt jaarlijks monitoring en evaluatie plaats.

De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Armoede & Schulden vast te stellen onder voorbehoud van het ter beschikking stellen van budget bij de begroting 2018. Tevens om dit jaar krediet te verstrekken ten laste van de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen voor een pilot uitbreiding schulddienstverlening en voor de uitwerking van de beleidsvoornemens en de uitvoering van het kindpakket en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen.

De raad is op grond van artikel 110 lid 1 onder b van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht bevoegd om beleid vast te stellen. Het beschikbaar stellen van krediet  en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent om 19:00uur de vergadering en vraagt het college om het onderwerp toe te lichten.

2. College: het college is vooral benieuwd naar de inbreng van de fracties. Het beleidsdocument is tot stand gekomen nadat eerder al veel is opgehaald. Van belang was in de aanloop of het bestaande beleid nog voldeed en of dat wel of niet moest worden herijkt. Later kwam daar het focustraject bij. Er moesten de nodige keuzes worden gemaakt: er is wat bijgekomen, en er zijn ook zaken afgevallen zoals de inkomens afhankelijke toeslag. Uiteindelijk is datgene wat activeert van belang.

3. Inbreng fracties

SP:     is positief over het plan, meer budget is prima voor de aanpak van schulden, maar zet vraagtekens bij wat we doen: het dempen van de gevolgen en niet de bron van de problematiek aanpakken die ligt bij het neo-liberale beleid van het demissionaire kabinet.

Het verhogen van de grens van 110% naar 130% voor de Meedoenregeling juicht SP toe, maar ziet graag dat deze grens ook wordt verhoogd voor de individuele bijstand en schuldhulpverlening. SP vindt deze laatste term de lading beter dekken dan de term schulddienstverlening.

VVD: merkt op dat opmerkingen over het rijksbeleid niet in de raad moeten worden gemaakt. Vraagt zich 1. af of dienstverlening een eenduidig begrip is; is helder wat daaronder wordt verstaan? 2. Is het niet beter te spreken van een meedoenarrangement ipv een meedoenregeling als deze beter op de persoon wordt afgestemd? 3. Het taalgebruik en de positie van statushouders zijn aandachtspunten. 4. Websites zijn niet makkelijk toegankelijk voor de doelgroep, 5. Het armoedebeleid is primair om je staande te houden, stress speelt mee, maar is geen oorzaak. 6. Zijn medewerkers toegerust om dit te signaleren?

GroenLinks: Reactie op de VVD. Stress is wel een oorzaak, waardoor mensen minder goede keuzes kunnen maken. Zie de onderzoeken over het concept 'Schaarste', dit zorgt voor minder mentale bandbreedte. 

VVD: het gaat inderdaad niet om platte stress.

CDA: is blij met het beleidsvoorstel. Eerder werd sterk op de controle en naar eigen verantwoordelijkheid gewerkt. Er moet goed gekeken worden om adequaat te handelen. Van belang om vroeg te signaleren en te werken op maat, CDA is daar positief over. Het uit schulden halen van mensen vindt CDA belangrijk, daarbij maatwerk leveren. De methodiek mobility management geeft inzicht in langdurige oplossingen. Liever langdurig aan het werk dan snel reageren op een baan die minder goed bij iemand past. Dat moet beter onderzocht worden.

D66: is blij met aanpak. De harde aanpak werkte niet. Heeft vragen als hoe wordt gecoördineerd? En wie voert de regie? Het opvoeren van de grens voor de meedoenregeling van 110 naar 130% baart zorgen. Er doet altijd maar een helft mee; hoe wordt de andere helft bereikt?

ChristenUnie: heeft D66 concreet bedacht hoe dat voor elkaar te krijgen?

D66: nee, het is wel besproken. We gaan dit deze avond verder bespreken en bepalen in de D66-fractie het standpunt. Het college concretiseert.

SP: wil graag weten hoe?

D66: de helft van de rechthebbenden maakt gebruik van de regelingen. De andere helft moet gemobiliseerd worden zodat het geld wordt aangewend.

VVD: het optrekken van de grens is een ander besluit. Mensen kunnen anders in de maatschappij staan. Er is kans op meer levensvreugde.

CDA: een pleidooi om akkoord met dit beleidsstuk te gaan.

Burgerbelang: is positief over het stuk. Het biedt een beter vangnet, een springplank voor een beter leven. De gemeente kan dan wat betekenen. Wel is het zaak om te zorgen dat 1. Geen capaciteit wordt verloren. Over een jaar weten we meer. Schuldhulpverlening werkt verlammend. En 2. Omdat de raad er op wordt afgerekend, wat zijn de gevolgen als we de behandeling twee maanden naar voren schuiven?

PvdA: het beleidsstuk is een mooi product. Maatwerk en menselijke maat zijn belangrijk. Bij armoede is niet alles op te lossen, maar we kunnen wel wat doen. In de aanpak geldt dat hard zijn soms noodzakelijk is, maar dat ook gezorgd wordt voor maatwerk waar mogelijk.

Lijst Van Vliet: laaggeschoolden verdienen een eerlijke kans op werk. Baanverlies leidt tot vervolgschade.

Stadspartij: spreekt haar steun uit voor het beleidsplan.

GroenLinks: sluit aan bij opvattingen van het CDA. Belemmeringen wegnemen, sommige processen zijn lastig. Reflectie op de eigen organisatie is nodig; allemaal alert zijn. Heeft drie aandachtspunten: 1. Preventie van schulden bij jongeren in, link met initiatief “2 get there”, 2. Aanhakend op Het Kind-pakket kan naar naar voorbeeld van Deventer misschien een Raad van Kinderen worden ingesteld, bijv. t.a.v. dit onderwerp een nuttige invalshoek? 3. Bij life events is een voorbeeld ook de gevolgen van partnerverlies meer onder de aandacht brengen, in Zwolle draait een pilot. 4. een vraag nog: Een facebookinitiatief als Wie goed doet goed ontmoet krijgt een incidentele subsidie, hoe zie dit er structureel uit? . Hier valt voor de gemeente wat te winnen, bijvoorbeeld door Right to Challenge.

ChristenUnie: vraagt aandacht voor een evaluatiemoment.

CDA: vraagt aandacht voor mensen met een baan als doelgroep. Dit is een grote schuldengroep.

VVD: is het van belang dat mensen die fraude hebben begaan altijd een tweede kans moeten krijgen? Wat zijn de mogelijkheden voor deze mensen?

4. Voorzitter geeft het woord aan het college om te reageren.

College: komt terug op de vraag van het Burgerbelang: het is van belang om goed te monitoren, dat willen we niet al over 1 jaar doen, want we gaan pas vanaf 1 mei 2018 van start. Dus eerder een maal per twee jaar een evaluatie en dan na vier jaar nog één lijkt dan zinvoller.

Burgerbelang: wel graag dat we de huidige focus over twee jaar ook in beeld hebben.

College: de maatregelen moeten wel werken, ze worden in de evaluatiemomenten meegenomen.

De beslispunten 2 en 3 gaan van start. Er is nagedacht over nu al verder met het kindpakket. Waar gaan de vragen over. Hoe ziet het kindpakket er in 2018 uit? Als vanavond niet wordt beslist over de punten 2 en 3 gaan we niet van start.

Wat betreft de vraag van het D66 over de percentagestijging, we bereiken niet iedereen. Ander taalgebruik is nodig, niet in de moedertaal van de statushouders, wellicht met behulp van pictogrammen.

VVD: het gaat niet alleen over geen Nederlands kunnen spreken.

D66: het gaat erom of we de doelgroep rechtstreeks kunnen bereiken.

College: een deel van de doelgroep is niet te bereiken, o.a. vanwege een sterk anti-autoritaire grondhouding. Samenwerking met instanties als de Voedselbank en andere charitatieve instellingen helpt voor het creëren van vertrouwen en een groter bereik van regelingen.

 • We willen een verhoging van 110 naar 130% bereiken omdat het risico van armoedeval een drempel kan zijn voor ontwikkeling van mensen. Vaak krijgen mensen met een aanstelling na lange tijd een uitkering te hebben gehad een terugval in inkomen. Meedoen is dan lastig. Met vaste lasten, voedsel en kleding is het uitgavenplafond vaak al bereikt dus een hoger percentage helpt om mensen meer mee te kunnen laten doen. De overheid moet eerst een jaar proefdraaien en kijken of samenwerking met charitatieve instellingen goed werkt.
 • Wat de opmerkingen over stress betreft (VVD en GroenLinks), het college beseft wat in het hoofd omgaat van mensen die het gevoel hebben de overheid tegenover zich te hebben.
 • De fractie van D66 vroeg wie de regievoering had, dat is afhankelijk van wel of niet een officieel traject van schulddienstverlening. Zo ja, dan heeft Het Plein de regie. Zo nee, dan is er een minder scherpe regierol en kan eerder sprake zijn van een schuldhulpmaatje. Van belang is in ieder geval de hulpvraag, het feit dat er minder regie is dan minder van belang.
 • Op de vraag van de Stadspartij: er zijn verschillende organisaties. Hulpbehoevenden weten vaak niet van het bestaan. Hierover gaan we in gesprek. De meerwaarde van de regeling vanuit de gemeente is dat maatwerk wordt geleverd. Voor leergeld bijv. een lagere drempel.
 • Wat betreft reflectie op eigen handelen: dat had er in gemogen. De bejegening van en de houding naar klanten is een aandachtspunt. Hoe gedragen we ons naar klanten? De 2e Burap is een goede gelegenheid hierover de Raad te informeren.
 • “Wie goed doet goed ontmoet” is een interessant initiatief. Krijgen geen substantiële subsidie wel een korte termijn subsidie, maar dat geldt voor iedere sociale onderneming. Een onderwerp als Right to Challenge gaan we met hen bespreken. Het voorbeeld van Deventer wordt meegenomen.
 • Met het idee voor een Raad van Kinderen wil het college wat gaan doen. Is onder de indruk van weerbaarheid van kinderen in armoede. Ze weten goed wat ze willen, ook voor de buurt.

SP: wil graag antwoord op de vraag of de term schuldhulpverlening weer kan worden gebruikt.

College: nog in 2012 heeft de raad voor invoering van de term schulddienstverlening gekozen. We verlenen een dienst en het college wil die term graag blijven gebruiken, we willen ook niets overnemen.

5. Voorzitter dankt een ieder voor de reacties en bijdragen en vraagt of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

D66: wil eerst beraadslagen in de fractie.

6. Voorzitter sluit om 20:03uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend