Pagina delen

Belastingverordeningen 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2015;

2. Verordening  rioolheffing 2015;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2015;

4. Verordening hondenbelasting 2015;

5. Legesverordening 2015;

6. Verordening precariobelasting 2015;

7. Verordening parkeerbelasting 2015;

8. Verordening marktgelden 2015;

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2015;

10. Verordening haven- en opslaggelden 2015;

11. Verordening  reclamebelasting 2015;

12. Verordening toeristenbelasting 2015;

13. Verordening watertoeristenbelasting 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2015, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Eventuele afwijkende voorstellen t.o.v. de keuzenota/strategische agenda/bezuinigingsdocument 2015-2017  worden toegelicht.  Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de verordeningen 2015 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2015 opgenomen voorstellen.

 

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

 

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de begroting 2015 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren. Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 2% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten zoals die in de keuzenota/strategische agenda/bezuinigingsdocument 2015-2017  en de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen.

 

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2014. Voor het belastingjaar 2015 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) worden voor het belastingjaar 2015 naar waardepeildatum 1 januari 2014 getaxeerd.

De tarieven zijn momenteel nog niet exact te berekenen omdat de definitieve resultaten van de herwaardering per 1 januari 2014  nog niet bekend zijn.Daarom wordt voorgesteld de OZB-tarieven  2015 wat hoger vast te stellen. De reden hiervoor is dat er een veilige marge moet zijn om de begrote opbrengst zeker te stellen. Na het bekend zijn van de definitieve WOZ-waarden kunnen de uiteindelijke tarieven voor 2015 berekend worden. Eventuele neerwaartse bijstelling van de tarieven kan in de eerste raadsvergadering van 2015 via de 1e wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 ter vaststelling aan u worden aangeboden. In tegenstelling tot verlaging is verhoging van de tarieven na 1 januari 2015 voor het belastingjaar 2015 niet toegestaan.

In eerste instantie laten wij de opbrengst voor de woningen en niet-woningen met iets meer dan 2% stijgen om een veilige marge te hebben om de geraamde OZB-opbrengst uit de begroting 2015 veilig te stellen.

Op basis van bovenstaande overwegingen en om de in de begroting 2015 geraamde OZB-opbrengst te kunnen realiseren  stellen wij voor om de volgende ( voorlopige ) OZB-tarieven voor 2015 te hanteren:

OZB eigenaar woning            0,1360 %                                           

OZB eigenaar niet-woning      0,2125 %

OZB gebruiker niet-woning    0,1590 %

 

2. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2015 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren             €     99,45

Eigenaren garageboxen           €     49,70

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3            €     69,60

501 m3 tot 1000 m3               €   300,-

1001 m3 tot 2000 m3             € 1.140,-

2001 m3 en meer                   € 2.760,-

De berekening van de tarieven rioolheffing 2015 treft u aan in bijlage B.

3. Afvalstoffenheffing/Diftar

Onze gemeente is, samen met de andere gemeenten die deelnemen in BerkelMilieu, goed op weg om bij te dragen aan een afvalloze maatschappij. De doelstelling is 10 kg restafval per inwoner in 2030. De stappen die tot dusver zijn gezet, zoals de invoering van diftar, ‘het zwarte kratje’, de maandelijkse inzameling van oud papier (met behulp van verenigingen) en de succesvolle introductie van de inzameling van plastic afval, hebben geleid tot een sterke daling van de aantallen kg’s restafval per inwoner. Begin 2015 zal duidelijk zijn welk effect de invoering van het nultarief voor de inzameling van gft-afval heeft op het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

Huishoudens betalen een vast recht en daarnaast een tarief per keer dat zij een container aanbieden of een inworp doen in een ondergrondse container. Sinds 2014 kunnen de bewoners gft-afval gratis aanbieden wat een extra stimulans heeft opgeleverd om het afval beter te scheiden.  Stimulering van gescheiden inzameling past in de tendens om afval te beschouwen als grondstof.

Om volledige kostendekking te bereiken zijn onderstaande tarieven nodig:

Vast recht:                   € 161,24

Containers per aanbieding:

80 liter                        €     2,55

140 liter                      €     4,60

240 liter                      €     7,65

Ondergronds:

60 liter                        €     1,55

25 liter                        €     0,65

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

 

4. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2015 en de bijbehorende tarieventabel.

De legesverordening en de tarieventabel 2015 zijn gebaseerd op het model van de VNG. Op basis van de conclusies van het door de Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) uitgevoerde onderzoek naar de kostendekking van onze leges stellen wij u voor om niet over te gaan tot een aanpassing van de tarieven met het inflatiepercentage. De kostendekkendheidspercentages van Titel I en II zijn op basis van de beschikbare gegevens meer dan kostendekkend en hierdoor loopt de gemeente Zutphen het risico van onverbindendheid van een deel of de gehele legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Voor Titel III dient ook nog voor bepaalde diensten een onderbouwd kostendekkendheidspercentage te worden berekend.

 

5. Precariobelasting

Met betrekking tot de precariobelasting zijn de tarieven met 2% verhoogd. Op 28 oktober heeft het college ingestemd met het voorstel “introductie vaste A0-reclamedisplays”. Hierdoor is het heffen van precario voor de zogenaamde driehoeksborden niet meer mogelijk. In de verordening

Precariobelasting 2015  is een vrijstelling voor het betalen van precario opgenomen vanwege de aanwezigheid  van objecten in de openbare ruimte wanneer dat krachtens overeenkomst, kosteloos of tegen een bepaalde vergoeding is of wordt toegestaan. De gemeente krijgt deze precario nu op een andere basis vergoed, namelijk via de financiële afdracht van de opdrachtnemer.

 

Kanttekeningen

Is het niet mogelijk om de verordening onroerendezaak belastingen 2015 pas in januari, nadat de OZB-tarieven definitief zijn, vast te stellen?

Om het heffen van OZB in 2015 mogelijk te maken moet de verordening op 1 januari vastgesteld zijn. Op basis van wet- en regelgeving is het echter wel mogelijk om met terugwerkende kracht tarieven lager vast te stellen. Uitgangspunt is de 2% verhoging (inflatiecorrectie) ten opzichte van 2014, zoals in de strategische agenda 2015 is vastgesteld.

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De inwerkingtreding van de verordeningen is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2015.

 

Financiën

Alle bedragen zijn aangepast aan de gewenste ontwikkelingen uit de keuzenota/strategische agenda/bezuinigingsdocument 2015-2017  en de ramingen van de begroting 2015.

 

Bijlagen

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2015;

2. Verordening rioolheffing 2015;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2015;

4. Verordening hondenbelasting 2015;

5. Verordening leges 2015;

6. Verordening precariobelasting 2015;

7. Verordening parkeerbelasting 2015;

8. Verordening marktgelden 2015;

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2015;

10. Verordening haven- en opslaggelden 2015;

11. Verordening reclamebelasting 2015;

12. Verordening toeristenbelasting 2015;

13. Verordening watertoeristenbelasting 2015.

* Tariefberekening:

A. Berekening tarieven OZB 2015, volgt bij de 1e wijzigingsverordening in januari 2015;

B. Berekening tarieven rioolheffing 2015;

C. Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2015;

D. Verloop tarieven 2014 t/m 2015.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0163

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2014 met nummer 46494b e s l u i t :

over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2015;

2. Verordening  rioolheffing 2015;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2015;

4. Verordening hondenbelasting 2015;

5. Legesverordening 2015;

6. Verordening precariobelasting 2015;

7. Verordening parkeerbelasting 2015;

8. Verordening marktgelden 2015;

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2015;

10. Verordening haven- en opslaggelden 2015;

11. Verordening  reclamebelasting 2015;

12. Verordening toeristenbelasting 2015;

13. Verordening watertoeristenbelasting 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

 
Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager en F. van Vliet
D66H. Brouwer en H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt in gesprek te zijn met een bedrijf om plateau 3 van Fort De Pol in gebruik te nemen.

Het college refereert aan de vondst van het schip op De Mars, waarover in de krant reeds in gepubliceerd. Het is een unieke vondst. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Dat hangt af van de conditie van het schip. Het is wel de opzet van het college om hier goede dingen mee te doen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 1 december 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Belastingverordeningen 2015

De SP merkt op dat bewoners van flatgebouwen geen groene containers ter beschikking hebben. Is daar een oplossing voor?

De Christenunie meldt hier op een praktische manier mee om te gaan en af en toe groenafval mee te nemen naar vrienden om het daar in de container te stoppen.

De SP merkt op dat dit niet een algemene oplossing van het probleem is.

Het college meldt dat het technisch niet mogelijk is om overal ten behoeve van flatgebouwen groene containers neer te zetten. Qua tarief is er geen verschil tussen het vol stoppen  van een container en het gebruik van zakken. Verder wijst het college op de mogelijkheid om een aantal keer per jaar gratis groen afval te brengen.

De Stadspartij vraagt in hoeverre de noodkreet van passagiersschepen, die in een ingekomen brief werd gedaan, is meegenomen in de tariefstelling.

Het college meldt deze brief te kennen en hierbij betrokken te hebben. Het voorgestelde tarief is daarvan het resultaat.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Intrekkingen verordeningen WSW

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014

De SP constateert dat er een groep is die bekend is bij Het Plein en daarmee vanzelf de eenmalige tegemoetkoming ontvangt. Een andere groep is daar niet geregistreerd en moet zich zelf hiervoor melden. Op welke manier wordt hier aandacht aan besteed, zodat deze mensen daar een beroep op kunnen doen? En hoeveel mensen met een WIA of Wajong uitkering of anderszins een inkomen op minimumniveau hebben hier gebruik van gemaakt?

Het college zegt dat de inspanningen er op gericht zijn om mensen die recht hebben op deze tegemoetkoming deze ook te laten ontvangen. Het college heeft niet inzichtelijk in welke mate de doelgroepen hier ook gebruik van hebben gemaakt.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering

Burgerbelang merkt op dat in het voorstel wordt gemeld dat een gedegen onderbouwing van de exacte besteding er niet is. De vraag is of die er nog komt en of die dan ter beschikking wordt gesteld aan de raad.

Het college zegt toe dat als de raad dit wil dat deze er dan zal komen. Dit zal schriftelijk gebeuren.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Financiën 2012 t/m 2015 zwembad

De VVD meldt dat in het presidium meerdere fracties hebben gevraagd over dit onderwerp een extra forum te houden. Kan de behandeling van dit onderwerp dan niet beter worden doorgeschoven?

Het CDA vraagt wat er gebeurt als de behandeling wordt uitgesteld.

Het college zegt dat het een afrekening met terugwerkende kracht betreft en het zwembad hier al heel lang op wacht. Verder uitstel leidt tot liquiditeitsproblemen. Uitstel kan er toe leiden dat het personeel en schuldeisers niet meer kunnen worden betaald.

De voorzitter concludeert dat er nu gelegenheid is tot het stellen van vragen en dat er op 15 december een forumvergadering wordt ingepland. Daarvoor is echter slechts een half uur beschikbaar, dus is er nu gelegenheid om reeds antwoord op vragen te verkrijgen.

De Stadspartij vraagt waarom het zo lang heeft geduurd en waarom  de raad niet eerder is meegenomen bijvoorbeeld in de frictiekosten. Met betrekking tot de concurrentie van Sutfene vraagt de fractie hoe zwaarwegend dat is, of dit met de zwemlessen te maken heeft en of het Graaf Ottobad wellicht niet aantrekkelijk genoeg is.

D66 vindt dat het om behoorlijke bedragen gaat. In het stuk is sprake van een reserve van 4,1 miljoen voor duurzame voorzieningen zwembad. Waar is dit voor bedoeld, is dat onderhoud of nieuw? De fractie wil graag een preciezere verantwoording waar wanneer welke bedragen voor nodig zijn. Ook vraagt de fractie of de raad heeft ingestemd met de lagere huurverhogingen voor de IJsselmeeuwen. D66 kan dat niet terugvinden.

De PvdA merkt op dat de huidige manager van het zwembad al een tijd ziek is en vraagt wat dit betekent naar de toekomst toe.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat dit onderwerp extra aandacht krijgt en dat hier een forumvergadering aan besteed wordt.

GroenLinks vraagt of er nog meer tegenvallers te verwachten zijn of dat het hierbij blijft.

Het college licht toe dat het vorige zwembadbestuur de rekening over 2012 in mei 2013 heeft ingediend. Daarna heeft dit bestuur aangegeven er mee te willen stoppen en er geen energie meer ingestoken. Er stonden nog wat vragen open over de rekening 2012.  Er is een nieuw zwembadbestuur gezocht dat per 1 januari 2014 is gestart. Het nieuwe bestuur  heeft een jaarrekening 2013 ingediend waar ook een aantal vragen uit voortkwamen. Daarnaast waren  zaken als verrekeningen voorgaande jaren, huurverhoging verenigingen en huurachterstand horeca-uitbater van invloed op de financiën over die jaren en die moesten goed uitgezocht worden. Daarom is er voor gekozen met een goed totaalbeeld over die jaren te komen. De resultaten daarvan zijn nu aan de orde.

Over de frictiekosten heeft het college altijd al aangegeven dat die er komen. Frictiekosten met betrekking tot personeel en ook frictiekosten bij de overgang van het oude naar het nieuwe bad.

Sutfene heeft sinds 2011 een particuliere zwemschool toegelaten. Dit heeft invloed gehad op de inkomstenkant van het zwembad. Bij de bepaling van de bezuinigingen op het zwembad in 2011 stond er op de zwembadbegroting een inkomst uit zwemlessen van € 250.000,-.  Deze inkomsten zijn jaarlijks teruggelopen tot  € 106.000,- begroot voor 2014.

De Stadspartij vraagt of dit een direct of indirect gevolg is. Er gaat ook publiek naar zwembaden in andere plaatsen.

Het college geeft aan dat bezoek aan buurzwembaden iets is van alle tijden. Het wordt wellicht wel versterkt, doordat de groepen kleiner worden of er geen leszwemmen op gewenste tijden plaatsvindt en het daardoor aantrekkelijker wordt om in andere plaatsen naar het zwembad te gaan. Het college kan dit echter niet met gegevens staven.

Het CDA vraagt of hierover nog wordt gesproken met Sutfene.

Het college geeft aan bezig te zijn een businesscase op te stellen met Sutfene, het zwembad en de IJsselmeeuwen. Daarover verwacht het college begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

De manager van het zwembad is zoals aangehaald door de PvdA sinds mei ziek. Er spelen nu veel complexe zaken en er is nu een tijdelijk manager aangesteld. Er wordt nu gekeken naar de personeelsbezetting voor het nieuwe bad en welke mensen mee kunnen naar het nieuwe zwembad.

De 4,1 miljoen betreft grotendeels investeringskosten voor het nieuwe zwembad. Verder meldt het college dat er de afgelopen jaren  € 600.000 op groot onderhoud bestaande bad is bespaard om tegenvallers te kunnen opvangen.  De 6 ton zit in die reserve en wordt nu aangesproken.

Over de huurverhoging voor de IJsselmeeuwen meldt het college dat de vereniging in 2011 € 33.500,- betaalde, de huur voor 2012 op € 45.000 is bepaald en daarna ieder jaar tot 2016 wordt opgehoogd met € 5.000,-. De kostprijs is echter zo’n € 130.000,-. Er was eerst een forsere huurverhoging aangezegd en daarover  heeft de gemeenteraad het college gevraagd dat nog eens te bezien en naar een voor de vereniging betaalbaar peil te brengen. Het betreffende collegebesluit heeft voor de raad ter inzage gelegen.

In reactie op de vraag of er nog tegenvallers te verwachten zijn noemt het college dat er rekening moet worden gehouden met frictiekosten duur personeel, afvloeiing van personeel en kosten overgang van oud naar nieuw. Dit wordt in beeld gebracht bij de financiële verantwoording over het nieuwe zwembad in het eerste kwartaal volgend jaar.

De voorzitter sluit het onderwerp af en geeft aan dat verdere behandeling plaats vindt in het Forum van 15 december 2014.

Het college geeft aan dat raadsleden die de onderliggende cijfers willen inzien hiervoor langs kunnen komen bij Peter van Dijk van de afdeling Programma’s en Projecten.

8. Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers

Het college licht toe dat er een tussenbalans is opgemaakt naar aanleiding van de motie versoepelen regels voor ondernemers die in maart is aangenomen. Het vorige college en het huidige college hebben op dit punt niet stilgezeten. Het is belangrijk dat binnensteden extra aandacht krijgen om een economische impuls te geven. Dat gebeurt overigens niet alleen door regels te verminderen. Het gaat er niet altijd om om regels weg te halen maar om te kijken naar waar ondernemers tegenaan lopen en daar wat aan te doen. De gemeente hecht hierbij belang aan goede communicatie en daarin speelt de stichting  binnenstadsmanagement een belangrijke rol.

De voorzitter geeft het woord aan Rick Hogenboom, voorzitter van de Stichting Binnenstadsmanagement.

De heer Hogenboom vertelt dat de Stichting Binnenstadsmanagement in 2012 is opgericht. De stichting bestaat uit deelnemers vanuit de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen, het Binnenstadsplatform Zutphen en de Vereniging Commercieel Onroerend Goed. Daarbij hebben zich onder andere de gemeente Zutphen en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen aangesloten. Namens de gemeente sluit de wethouder Economische Zaken aan. Aanleiding voor het oprichten waren de gevolgen van de financiële crisis, het wijzigen van het consumentengedrag, hogere schuldenlast en leegstand. Het streven is te komen tot een aantrekkelijke en levendige binnenstad en een toename van de bestedingen door bezoekers. Essentieel is dat de verbinding tussen betrokken partijen wordt gelegd en daarvoor is de rol van de binnenstadsmanager essentieel. Dit levert steeds meer resultaat op en de inzet van betrokkenen is zeer positief.

Het college licht verder toe dat nu meer gekeken wordt hoe omgegaan wordt met regels en daarin meer uitgegaan wordt van vertrouwen en samenwerking. Het college noemt een aantal ontwikkelingen.

Het fietsparkeren op de Paardenwal is duidelijker geworden.

Er wordt in overleg met (horeca)ondernemers gekeken naar de marktindeling. Het college meldt hierbij ook rondes over de markt te lopen met de marktmeester om te horen wat er onder de marktondernemers leeft. Zij staan er voor hun omzet en we moeten ervoor waken met de markttarieven het onderste uit de kan te halen om te voorkomen dat we onszelf uit de markt prijzen.

Er zijn contacten met de winkelcentra, waarbij overlegd wordt over wat er mogelijk is op het gebied van reclameuitingen, parkeren en paaltjes. Daarbij geldt dat vanuit de gemeente met de ondernemers wordt meegedacht.

De communicatie over de werkzaamheden aan de Groenmarkt en de Pelikaanstraat volgend jaar en de gevolgen die dit heeft voor ondernemers en bewoners is een belangrijk punt.

Dit jaar is een pilot uitgevoerd met verlengde terrastijden. Er is een evaluatiebespreking geweest met ondernemers en bewoners en het college gaat zich buigen over de vraag of dit wordt voortgezet.

De horecavisie gaat geactualiseerd worden. Een vraag die daarbij speelt is of een terras achter in hofjes mogelijk moet zijn, met name in relatie tot overlast voor de omgeving.

Er komt een voorstel in het college om de terrasschotten te verhogen van 1,50 meter naar 1,80 meter. Dit is een vraag van de horeca ten behoeve van het vasthouden van de warmte van terrasverwarmers. Dit zullen overigens transparante schotten worden. Hierbij is het niet de bedoeling om de voorkant helemaal dicht te maken maar om de toegankelijkheid te waarborgen.

De VVD is van mening als eerste het woord te mogen voeren, omdat men indiener is geweest van de motie.

De voorzitter geeft de VVD het woord.

De VVD bedankt het college voor de uitleg en is blij dat er aandacht aan de uitvoering van de motie is besteed. Dit is van belang voor de binnenstad. Het is wel een omvangrijke motie, waarbij ook belangen van omwonenden en commissies betrokken zijn. De VVD is blij dat handhaven niet centraal staat, maar het gesprek. De fractie vraagt wanneer de communicatie over het op de schop gaan van de markten begint en over wat er aan gedaan wordt om de overlast te beperken. Verder vraagt de fractie wat er gebeurt met de winteropstelling van terrassen. Is het plaatsen van parallelle schotten bespreekbaar?

Het CDA merkt op dat er veel is gebeurd. De fractie vraagt hoe het sentiment nu is onder betrokkenen.

Het college antwoordt dat er onlangs een evaluatie heeft plaatsgevonden. Het sentiment is positief aan het veranderen en het college ziet in het bestuur van de stichting binnenstadsmanagement dat dit gedeeld wordt. Dit neemt niet weg dat er ook partijen zijn die het water aan de lippen staat en die puur voor hun eigenbelang opkomen.

De PvdA vraagt of er ook gedacht wordt aan lokatiedifferentiatie in regelgeving.

Het college geeft aan dat de discussies wel gevoed moeten worden met voorbeelden.

De PvdA refereert aan de regels voor uitstallingen. Voor de binnenstad is 1 meter wellicht heel redelijk, maar in winkelcentra hoeft dat niet hetzelfde te zijn.

Het college geeft aan met winkelcentra in overleg te zijn, maar dat dit punt door ondernemers nog niet is aangekaart.

D66 vraagt of er ook een visie is op beleving in bredere zin. Er is sprake van een belevingseconomie in de binnenstad en dat is breder dan alleen horeca. Een voorbeeld daarvan zijn activiteiten voor de doelgroep kinderen. Daarbij refereert men aan initiatieven op bijvoorbeeld de Groenmarkt.

Het college meldt dat voor genoemde locatie in de nieuwe inrichting meer ruimte komt voor terrassen. Het college gaat na in welke mate rekening is gehouden met de bedoelde initiatieven. Over de parallelschotten meldt het college dat hier een negatief advies over ligt van de Erfgoedadviesraad. Er moet geen dichtgetimmerd geheel ontstaan. Het college is daarover nog in overleg.

De voorzitter sluit de discussie.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014

Geen opmerkingen.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 17-11-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 01-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend