Pagina delen

Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de cv’s van de nieuw te benoemen leden van Raad van Toezicht van de Stichting Archipel.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het verzoek tot benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel bevat tevens de curricula vitae (cv) van de beide nieuwe leden de heer A.E Spithoven en mevrouw I. Timmer. In deze cv’s staan persoonsgegevens. In het kader van de privacy is het belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Beoogd effect

Voldoen aan de regels omtrent privacy van de nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht van de stichting Archipel de heer A.E. Spithoven en mevrouw I. Timmer.

Argumenten

  1. De cv’s bevatten persoonsgegevens over de nieuw te benoemen leden

De cv’s bevatten informatie die ziet op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Eerbiediging van deze persoonlijke levenssfeer brengt met zich dat deze gegevens niet openbaar worden gemaakt.

Stukken die ter inzage liggen

Curriculum vitae mevrouw Timmer (Geheim)

Curriculum vitae de heer Spithoven (Geheim)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0144

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 november 2016 met nummer 91747b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de cv’s van de nieuw te benomen leden van Raad van Toezicht van de Stichting Archipel, de heer A.E. Spithoven en mevrouw I. Timmer

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De Stichting Archipel heeft verzocht om twee nieuwe leden te benoemen voor haar Raad van Toezicht. De gemeenteraad krijgt hiervoor een apart voorstel aangeboden. Bij het verzoek tot benoeming van de nieuwe leden waren de curricula vitae (cv) van de beide nieuwe leden gevoegd. Aangezien in deze cv’s persoonsgegevens staan opgenomen, heeft het college geheimhouding opgelegd op de cv's. De raad wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de toezegging van de Minister van Sociale Zaken ten aanzien van een ruimhartig beleid naar statushouders, zodat zij een inkomen krijgen. [1]Voorheen ontvingen statushouders een bijstandsuitkering. Dit wordt anders. Inmiddels is deze zogenaamde intertemporele tegemoetkoming aangevraagd. Dat betekent dat de lening bij de gemeente komt te rusten en dat de statushouders een bijstandsuitkering krijgen.

Het college zegt toe dat de raad in januari a.s. via een raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd over de eventuele toekenning en verdere consequenties hiervan.

Desgevraagd voegt het college toe dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inkomensbeleid; dit betreft dus nadrukkelijk geen gemeentelijke taak.

[1] De mondelinge informatie inzake de intertemporale tegemoetkoming, zoals tijdens de raadsvergadering verstrekt, bleek niet volledig correct. Duidelijkheidshalve is deze informatie in het verslag enigszins aangepast, waarmee de omissie ter vergadering zodoende wordt opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van het Forum 21 november 2016.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van de raad 21 november 2016.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om nader in te gaan op een van de genoemde ingekomen stukken.De lijst van ingekomen stukken is hiermee vastgesteld.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 07-11-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 07-11-2016 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt gesloten om 19.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend