Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Onderwerp Bekrachting geheimhouden...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Onderwerp Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
Programma08. Natuur en milieu
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder P.C.M. Withagen
Inlichtingen bij H. Zuethoff
0575 587369 h.zuethoff@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding te bekrachtigen van de twee vertrouwelijke bijlagen behorend bin het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol".

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij het collegevoorstel “Verbouw Kaardebol” zijn twee vertrouwelijke bijlagen toegevoegd. Dit collegevoorstel ligt bij de raadstukken ter inzage. Het betreft de bijlagen “Kostenraming verbouwing Kaardebol” en een “ intentieverklaring van bedrijf Urtica”.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de genoemde bijlagen te waarborgen. 

Argumenten

1.1 De lijst bevat informatie die bedrijfsbelangen raakt

Bij de kostenraming voor de verbouwing zijn er belangen van zowel bouwbedrijf Chirstiaans en Coöperatie A3 en voor wat betreft de intentieverklaring ligt dit bij Urtica en de Coöperatie. 

Kanttekeningen

1.1.Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, is de informatie van rechtswege openbaar

Dit vloeit voort uit artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet

1.2.Verbreken van de geheimhouding is een misdrijf

Allen die van de geheime informatie kennis nemen, mogen daarover niet met andere communiceren. Overtreding van de geheimhoudingsplicht is strafrechtelijk gezien een misdrijf.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het raadsvoorstel wordt in het forum en gemeenteraad behandeld. De vertrouwelijke bijlagen liggen bij de griffie ter inzage.

Stukken die ter inzage liggen

1. Kostenraming verbouw

2. Intentieverklaring Urtica

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0012

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 januari 2015 met nummer 50393;b e s l u i t :

de geheimhouding te bekrachtigen van de vertrouwelijke bijlagen bij het collegeadvies “Verbouw Kaardebol”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 26 januari 2015

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 26-01-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl