Pagina delen

Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding te bekrachtigen van de twee vertrouwelijke bijlagen behorend bin het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol".

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij het collegevoorstel “Verbouw Kaardebol” zijn twee vertrouwelijke bijlagen toegevoegd. Dit collegevoorstel ligt bij de raadstukken ter inzage. Het betreft de bijlagen “Kostenraming verbouwing Kaardebol” en een “ intentieverklaring van bedrijf Urtica”.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de genoemde bijlagen te waarborgen. 

Argumenten

1.1 De lijst bevat informatie die bedrijfsbelangen raakt

Bij de kostenraming voor de verbouwing zijn er belangen van zowel bouwbedrijf Chirstiaans en Coöperatie A3 en voor wat betreft de intentieverklaring ligt dit bij Urtica en de Coöperatie. 

Kanttekeningen

1.1.Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, is de informatie van rechtswege openbaar

Dit vloeit voort uit artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet

1.2.Verbreken van de geheimhouding is een misdrijf

Allen die van de geheime informatie kennis nemen, mogen daarover niet met andere communiceren. Overtreding van de geheimhoudingsplicht is strafrechtelijk gezien een misdrijf.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het raadsvoorstel wordt in het forum en gemeenteraad behandeld. De vertrouwelijke bijlagen liggen bij de griffie ter inzage.

Stukken die ter inzage liggen

1. Kostenraming verbouw

2. Intentieverklaring Urtica

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0012

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 januari 2015 met nummer 50393b e s l u i t :

de geheimhouding te bekrachtigen van de vertrouwelijke bijlagen bij het collegeadvies “Verbouw Kaardebol”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof