Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.
Programma08. Natuur en milieu
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder P.C.M. Withagen
Inlichtingen bij S.van Galen
0575 587687 s.vangalen@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding te bekrachtigen van de memo 'Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen' (bijlageI) behorende bij het voor het Forum ter inzage liggende collegememo inzake 'Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen'.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Recentelijk hebben we een onderzoek uit laten voeren naar potentiële locaties voor solarvelden in Zutphen. Het besproken collegememo voor het vervolg van dit onderzoek ligt ter inzage bij de raadsstukken. Een memo over het onderzoek en de rapportage zelf zitten daar als bijlage I bij. Deze is door ons onder geheimhouding aan de raad overgelegd. Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad in zijn eerstvolgende vergadering een besluit moet nemen over de bekrachtiging van de geheimhouding.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de memo ‘Advies solarvelden Zutphen’ en de rapportage ‘Grondgebonden zonnepanelen’ te waarborgen.

Argumenten

1.1 Bijlage I bevat informatie die financieel en ruimtelijk gevoelig is
Om speculaties naar aanleiding van de beoordeelde locaties tegen te gaan en omdat in de bijlage cijfers staan die tot financieel nadeel bij de gemeente kunnen leiden bij openbaarmaking, dient vertrouwelijk met bijlage I (inclusief de rapportage) omgegaan te worden. Hiermee valt het rapport onder de termen van Wet openbaarheid van bestuur en is er een grond om de geheimhouding te bekrachtigen.

Kanttekeningen

1.  Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, is de informatie van rechtswege openbaar

Dit vloeit voort uit artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

2. Verbreken van de geheimhouding is een misdrijf

Allen die van de geheime informatie kennis hebben genomen, mogen daarover niet met anderen communiceren. Overtreding van de geheimhoudingsplicht is strafrechtelijk gezien een misdrijf (artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het betreffende stuk wordt in een gesloten enveloppe ter inzage gelegd op het kantoor van de griffie (tijdens kantooruren bereikbaar). Inzage hebben alle raadsleden en vaste vervangers. Als de fracties er over willen spreken, dan zal dat in een (gedeeltelijk) besloten vergadering moeten gebeuren.

Stukken die ter inzage liggen

Het Collegememo inzake 'Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen' ligt ter inzage op de lijst ter inzage liggende stukken met nummer 8, De vertrouwelijke bijlage ligt ter inzage bij de griffie.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 maart 2014 met nummer 20749;b e s l u i t :

de geheimhouding te bekrachtigen van bijlage I Memo ‘Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen’ bij de memo solarvelden behorende bij het voor het Forum ter inzage liggende collegememo inzake 'Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:
Dit voorstel is nodig om de geheimhouding te bekrachtigen van op de griffie ter inzage liggende memo 'Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen' dat een bijlage vormt bij het collegememo 'Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen' dat met nummer . De Gemeentewet bepaalt in artikel 25 lid 3 dat de raad deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering moet bekrachtigen, omdat anders de door het college opgelegde geheimhouding van rechtswege vervalt. De raad wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen. Bij de behandeling kan alleen procedureel over de behandeling van dit voorstel gesproken worden. Wanneer behoefte is aan een inhoudelijke bespreking dient deze in beslotenheid plaats te vinden.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onder de aanwezige Forumleden zijn zeven personen die niet eerder in Forum of raad gezeten hebben. Om die reden zal de voorzitter elk agendapunt kort toelichten.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen onderwerpen waar het college de raad actief over wil informeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter vraagt of er fracties zijn die een motie of amendement willen aankondigen. Het antwoord luidt ontkennend.

D66 vraagt of moties en amendementen persé aangekondigd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet verplicht is. Indiening kan alleen in de raad plaatsvinden.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014

Burgerbelang informeert naar de stand van zaken ten aanzien van lopende motie 2013-M0029 (Herlocatie kermis markten Zutphen).

Het college antwoordt dat het onderwerp herlocatie kermis morgen in het college besproken wordt. Kort daarna zullen Forum en raad worden geïnformeerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Het CDA informeert waarom de bijlage waarvan geheimhouding wordt gevraagd niet openbaar kan zijn.

Het college antwoordt dat het hier gaat om aanbestedingsgevoelige informatie.

De voorzitter vraagt het CDA of de vraag hiermee voldoende is beantwoord. Het CDA antwoordt bevestigend.

6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

De Stadspartij geeft aan niet blij te zijn met het voorstel en vraagt hoe er gehandhaafd zal gaan worden.

De ChristenUnie geeft ook aan moeite te hebben met voorstel. Zij heeft indertijd tegen de motie gestemd. Er zijn nog veel vragen. Wat gebeurt er na vijf jaar en doorkruist het voorstel de woningbouwplannen van de gemeente?

D66 vraagt zich af hoe de gedoogbeschikking er zal gaan uitzien.

Het college verwijst naar eerdere discussies over dit onderwerp in de raad en licht het voorstel toe. Instemming met het voorstel betekent dat het huidige handhavingsbeleid wordt vervangen door gedoogbeleid gedurende vijf jaar. Na verloop van die termijn liggen alle opties weer open. Bewoners ontvangen op verzoek een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Het college verwacht geen problemen met de provincie over de woningbouwprogrammering.

D66 vindt het voorstel nog niet rijp voor bespreking in de raad vanavond. Er zijn nog teveel vragen.

De VVD dringt erop aan dat de vragen beperkt blijven tot het voorliggende voorstel.

GroenLinks kondigt aan met een stemverklaring te zullen komen in de raad.

De voorzitter inventariseert de meningen van de fracties alvorens een advies te formuleren.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken graag in een andere categorie te zien staan:

-nr. 5 (Informeren over Strategische koers Alliander) uit categorie A: verplaatsen naar D.

-nr. 14 (Aanbod toelichting over werkzaamheden Omgevingsdienst Achterhoek) uit categorie A: verplaatsen naar E.   

8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken voor een Forum te willen agenderen:

-nr. 02 (Uitgangspunten Stedelijk Parkeren)

-nr. 05 (RH Bestuurlijke opdracht ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp).

De voorzitter geeft aan dat de Stadspartij haar fractievoorzitter het Presidium kan laten verzoeken deze twee onderwerpen te plaatsen op de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 10-03-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink bij de Forumvergadering over Presentatie voortgang nieuw zwembad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad


Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering


Bijlagen:
Handelingen raad 7 april 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl