Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van het raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030'.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met dit raadsvoorstel- en besluit moet vertrouwelijk worden omgegaan tot het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit om ongewenste aanvragen van omgevingsvergunningen te voorkomen.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van het raadsvoorstel en de bijlage te waarborgen.

Argumenten

1. Geheimhouding is noodzakelijk om het doel van het voorbereidingsbesluit (voorbescherming van het voor te bereiden bestemmingsplan) niet te ondermijnen.

Wordt het voornemen tot een voorbereidingsbesluit voor inwerkingtreding bekend dan dient een eventuele aanvraag omgevingsvergunning op grond van het geldende bestemmingsplan te worden verleend. Gelet op het beoogde doel van het voorbereidingsbesluit dient het raadsvoorstel tot het moment van inwerkingtreding geheim te worden gehouden.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

De bijlage met de verbeelding bij het raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030'.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 maart 2017 met nummer 99150


gelet op artikel 25 lid 2, 3 en 4 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder g Wet openbaarheid van bestuur


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van het raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Dit raadsvoorstel tot bekrachtiging van geheimhouding van het voorbereidingsbesluit is alleen nodig, wanneer de raad niet instemt met dat voorbereidingsbesluit.

Het raadsvoorstel rond het voorbereidingsbesluit staat voorafgaand aan de behandeling van dit geheimhoudingsvoorstel geagendeerd, zodat besluitvorming mogelijk achterwege kan blijven.

Wanneer de raad instemt met het raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030', kan de inhoud van dat raadsvoorstel vervolgens gewoon openbaar worden en kan dit raadsvoorstel worden ingetrokken.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij verwijst naar de hamerstukken 6.d en 6.e, die in geval er behoefte bestaat om hier vragen over te stellen, besloten dienen te worden behandeld.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dus geen noodzaak voor een besloten behandeling van deze agendapunten, waarmee de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich insprekers hebben gemeld voor agendapunt punt 7.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan of noodzaak tot actieve informatieverstrekking.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017

BewustZW verwijst naar de memo Atelier 3D en merkt op dat het onderdeel dat schriftelijk aan de raad is voorgelegd, mogelijk in het Forum aan de orde wordt gesteld.

5b. Toezeggingenlijst Raad 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

BewustZW meldt dat dhr. Jansen zich van stemming zal onthouden tijdens de raadsvergadering, vanwege zijn indirecte betrokkenheid bij dit onderwerp.

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. De voorzitter geeft aan dat in geval de raad een besluit neemt over agendapunt 6.d vanavond, agendapunt 6.e niet meer aan de orde is en van de raadsagenda zal worden gehaald.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017

De voorzitter kondigt de insprekers aan en schetst in het kort waar de inspreekreactie op is gericht. Inspreker mevrouw Van den Broek is niet aanwezig ter vergadering, maar heeft een schriftelijke inspraakreactie toegestuurd. Deze tekst wordt door de voorzitter voorgelezen.

Vervolgens is het woord achtereenvolgens aan de insprekers: mw. Van der Veld, dhr. Weghorst en mw. Reinds. Hun inspreekreactie is toegevoegd als bijlage bij het verslag.

BewustZW stelt vast dat mw. Van der Veld een aantal stevige uitspraken doet en adviseert het college een memo aan de raad te doen toekomen om zicht te krijgen op de situatie, waaronder de verhouding tussen raad en college.

De voorzitter stelt dat dit ook het voorstel aan het College is.

BewustZW wenst het antwoord van het college op de ingekomen brief te zien, alvorens dit schrijven aan de indieners hiervan wordt toegezonden.

De voorzitter wijst er op dat dit een toevoeging is aan het voorstel en vraagt of dit voorstel wordt gedeeld door de overige fracties.

GroenLinks informeert naar de procedure zoals deze dan wordt.

De voorzitter zegt toe de procedure aan het slot van dit agendapunt toe te lichten.

Na de bijdrage van de insprekers geeft de voorzitter in reactie op de vraag van GroenLinks aan, dat de betreffende brief is geplaatst in categorie C.01. Dat betekent dat het College een antwoord opstelt dat vervolgens ter inzage aan de raad wordt voorgelegd in de categorie ‘Ter inzage liggende stukken’.

BewustZW heeft verzocht om het antwoord op de brief in te zien, alvorens dit wordt verzonden. Door de brief te verplaatsen naar categorie D is dit mogelijk. Dat betekent dat het College een advies schrijft en dat aan de raad voorlegt.

De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met plaatsing van de brief in categorie D en hoopt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de insprekers om de raad nauwer te betrekken.

Het College wil ervoor waken dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. Plaatsing van de brief in categorie D wil zeggen dat het advies van het College uitsluitend betrekking heeft op die brief en niet op de reactie van het College op de inspraakreacties.

De voorzitter geeft aan dat dit kan worden ondervangen door plaatsing in categorie E.

De VVD heeft de indruk dat de opmerking van BewustZW uitsluitend betrekking heeft op het advies van het College inzake de reactie op de brief. Plaatsing in categorie D zou volstaan.

De voorzitter concludeert dat plaatsing in categorie D voldoende is.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9a. Forumverslag 13-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 maart 2017, inclusief de toegevoegde aantekeningen, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 16-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 16 maart 2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Dit voorstel is niet in besluitvorming gebracht, omdat het overbodig werd nadat de raad had ingestemd het raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' (2017-0030).
Geen amendementen ingediend