Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de raamwerkovereenkomst tussen Delta en Flamco met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Om de werkgelegenheidsafspraken tussen Delta en Flamco vast te kunnen leggen is een overeenkomst opgesteld tussen Delta en Flamco. De overeenkomst is een voorwaarde voor de aankoop en aanpak van het Flamcoterrein door de gemeente. De overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De overeenkomst bevat financiële informatie en is daarom niet openbaar. Flamco gaat er mee akkoord dat de raadsleden vertrouwelijk kennis hebben van de inhoud van de overeenkomst.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de overeenkomst tussen Delta en Flamco behorende bij het raadsvoorstel over Flamco te waarborgen. 

Argumenten

1.1  De overeenkomst bevat informatie die het belang van Flamco raakt.

De overeenkomst bevat informatie die het belang van de Flamco raakt en daarom dient deze informatie vertrouwelijk te worden behandeld.

Kanttekeningen

N.v.t.

Risico’s

N.v.t.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

N.v.t.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Bijlagen

Zie het raadsvoorstel en de overige ter inzage stukken.

Stukken die ter inzage liggen

De vertrouwelijke Raamwerkovereenkomst tussen Delta en Flamco met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0108

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 augustus 2016 met nummer 83664


gelet op artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de raamwerkovereenkomst tussen Delta en Flamco met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel maakt deel uit van het voorstel 'Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop'. Aangezien de overeenkomst financiele informatie bevat die het belang van Flamco raakt, is de overeenkomst niet openbaar. Door het college is geheimhouding opgelegd op de overeenkomst en de raad wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen. Aangezien dit dient te gebeuren in de eerste raadsvergadering nadat de stukken zijn aangeboden aan de raad, is het voorstel opgenomen op de agenda van de raad van 12 september 2016.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Dit raadsvoorstel is gelijktijdig besproken met het voorstel Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop in één Forumvergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend