Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding raadsvergadering 19 januari 2021

Het presidium stelt voor :

1. De geheimhouding te bekrachtigen van hetgeen besproken en behandeld is tijdens de besloten raadsvergadering op 19 januari 2021 op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder d Wet Openbaarheid van Bestuur).

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

Op 19 januari 2021 heeft de gemeenteraad in beslotenheid vergaderd. De raad heeft op hetgeen besproken en behandeld is geheimhouding opgelegd en stelt voor om deze geheimhouding te bekrachtigen en effectueren.

 

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van hetgeen besproken en behandeld is tijdens de besloten raadsvergadering op 19 januari 2021.

 

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding

De raad heeft op grond van artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding wordt met dit besluit geëffectueerd.

 

Geheimhouding is nodig

Op de in het voorgestelde besluit rust geheimhouding omdat de informatie persoonsgegevens bevat als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder d van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op hetgeen besproken en behandeld is ligt geheimhouding omdat het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

 

Uitvoering

Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.

 

Stukken die geheim ter inzage liggen

N.v.t.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 25 januari 2021 met nummerb e s l u i t :

1. De geheimhouding te bekrachtigen van hetgeen besproken en behandeld is tijdens de besloten raadsvergadering op 19 januari 2021 op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder d Wet Openbaarheid van Bestuur).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in