Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding raad 26 november 2020

Griffie stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder d Wet Openbaarheid van Bestuur) op de Handelingen van de raad van 26 november 2020 en aanverwante stukken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

 

De raad heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd en stelt voor om deze geheimhouding te bekrachtigen en effectueren.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door de raad als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding

De raad heeft op grond van artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het voorgestelde besluit genoemde stukken. Deze geheimhouding wordt met dit besluit geëffectueerd.

Geheimhouding is nodig

Op de in het voorgestelde besluit genoemde stukken rust geheimhouding omdat de informatie persoonsgegevens bevat als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder d van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op de stukken rust geheimhouding omdat het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Uitvoering

Alle raadsleden en aanwezigen in de raadsvergadering waarover dit voorstel wordt besloten nemen de geheimhouding in acht van de in het voorstel genoemde stukken.

Stukken die geheim ter inzage liggen

De Handelingen van de raad van 26 november 2020 en de aanverwante stukken liggen geheim ter inzage bij de Griffie.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0115

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Griffie van 4 december 2020 met nummerb e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder d Wet Openbaarheid van Bestuur) op de Handelingen van de raad van 26 november 2020 en aanverwante stukken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in