Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van het memo dat als bijlage is gevoegd bij de antwoordbrief op schriftelijke vragen in zake Delta met griffienummer 2013-V0031.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De SP en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over de Delta naar aanleiding van een radiouitzending van Argos op 15 juni 2013 en een artikel van de wethouder op 18 juni 2013 in de Stentor.

De gestelde schriftelijke vragen zijn per brief beantwoord en in die antwoordbrief wordt melding gemaakt dat een deel van de antwoorden uit privacy overwegingen in een afzonderlijke vertrouwelijke memo zijn beantwoord die voor de raad ter inzage ligt.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de informatie uit het memo waarborgen.
 

Argumenten

1.1 Het memo bevat informatie die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer raken.

De informatie uit het memo raakt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende werknemer en daarom dient deze informatie vertrouwelijkte worden behandeld.
 

Bijlagen

 -

Stukken die ter inzage liggen

Het vertrouwelijke memo

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0128

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 augustus 2013 met nummer


gelet op artikel 25 lid 3 van de gemeentewet,


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van het memo dat als bijlage is gevoegd bij de antwoordbrief op schriftelijke vragen in zake Delta met griffienummer 2013-V0031.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Behandeld in Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters