Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 30 juli en 26 augustus 2020

Het presidium stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1onder d Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

1. GEHEIM Handelingen raad van 30 juli en 26 augustus 2020.

Inhoud

Inleiding

De raad heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd. Het Presidium stelt voor om deze geheimhouding te bekrachtigen zodat deze geheimhouding wordt geëffectueerd.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van stukken die door de raad als 'geheim' zijn aangemerkt danwel waarvan de raad heeft aangegeven dat deze geheim zijn.

Argumenten

De raad heeft op grond van artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het voorgestelde besluit genoemde stukken. Deze geheimhouding wordt met dit besluit geëffectueerd.

Geheimhouding is nodig

Op de in het voorgestelde besluit genoemde stukken rust geheimhouding omdat de informatie persoonsgegevens bevat als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder d van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op de stukken rust geheimhouding omdat het verstrekken van informatie niet opweegt  tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden en aanwezigen in de raadsvergadering waarover dit voorstel wordt besloten nemen de geheimhouding in acht van de in het voorstel genoemde stukken.

Stukken die geheim ter inzage liggen

1. GEHEIM Handelingen raad 30 juli 26 augustus 2020.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 10 september 2020 met nummerb e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1onder d Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

1. GEHEIM Handelingen raad van 30 juli en 26 augustus 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in