Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 13, 22 en 29 september 2022

Het presidium stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, lid 1onder d Wet Open Overheid ) op:

1. GEHEIM Handelingen raad van 13, 22 en 29 september 2022.

Inhoud

Inleiding

De raad heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd. Het Presidium stelt voor om deze geheimhouding te bekrachtigen zodat deze geheimhouding wordt geëffectueerd.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van stukken die door de raad als 'geheim' zijn aangemerkt dan wel waarvan de raad heeft aangegeven dat deze geheim zijn.

Argumenten

De raad heeft op grond van artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het voorgestelde besluit genoemde stukken. Deze geheimhouding wordt met dit besluit geëffectueerd.

Geheimhouding is nodig

Op de in het voorgestelde besluit genoemde stukken rust geheimhouding omdat de informatie persoonsgegevens bevat als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid onder d van de Wet Open Overheid. Op de stukken rust geheimhouding omdat het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Uitvoering

Alle raadsleden en aanwezigen in de raadsvergadering waarover dit voorstel wordt besloten nemen de geheimhouding in acht van de in het voorstel genoemde stukken.

Stukken die geheim ter inzage liggen

1. GEHEIM Handelingen raad 13, 22 en 29 september 2022.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 7 oktober 2022 met nummerb e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet door de raad opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, lid 1 onder d Wet Open Overheid ) op:

1. GEHEIM Handelingen raad van 13, 22 en 29 september 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 10 oktober 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-10-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in