Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding financiëel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van het overzicht 'selectiecommissie zwembad' behorende bij het voor het Forum ter inzage liggende collegevoorstel inzake 'Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase'.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor de nieuwbouw van het zwembad is ingestoken op een Europese niet openbare Design, Build- en Maintain-aanbesteding. De procedure is daarbij uitgesplitst in een selectiefase en een gunningsfase. De selectiefase is afgerond waarbij vijf partijen geselecteerd zijn om aan de gunningsfase deel te nemen. Het collegebesluit tot bekrachtiging van de selectie en het starten van de gunningsfase ligt bij de raadsstukken ter inzage. Een lijst met de namen van alle inschrijvers waaruit ook blijkt wie er aan de gunningsfase mogen deelnemen zit daar als bijlage bij. Daar moet vertrouwelijk mee worden omgegaan.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de lijst van inschrijvers waarborgen.

Argumenten

1.1 De lijst bevat informatie die bedrijfsbelangen raakt.

Er is gekozen voor een niet-openbare aanbesteding. Informatie over de aanbesteding, de partijen die hebben deelgenomen en de partijen die in de gunningsfase een aanbieding mogen doen mag niet naar buiten worden gebracht. Dit is tevens vertrouwelijk omdat het bedrijfsbelangen raakt.

Stukken die ter inzage liggen

Collegebesluit tot bekrachtiging van de selectie met vertrouwelijk de lijst van inschrijvers.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0137

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 september 2013 met nummer


gelet op artikel 25 lid 3 van de gemeentewet,


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van het overzicht 'selectiecommissie zwembad' behorende bij het voor het Forum ter inzage liggende collegevoorstel inzake 'Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 september 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De geheimhouding moet formeel door de raad worden bekrachtigd omdat deze anders vervalt. Bij bespreking in het Technisch Blok kan in beginsel alleen procedureel over dit voorstel gesproken worden. Bij inhoudelijke bespreking zal de Forumvoorzitter vragen om de vergadering in beslotenheid te vervolgen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Behandeld in Raad 23 september 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters