Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • SSK-raming Wegen & Pleinen De Hoven Kragten
  • SSK-raming Wegen & Pleinen De Hoven Civil Management
  • Tabel vergelijk Wegen & Pleinen De Hoven

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.
Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:

o   de economische of financiële belangen van de gemeente
(artikel 10 lid 2 sub b Wob); want het project wegen en pleinen moet worden aanbesteed en de bijgevoegde bijlagen bevatten gespecificeerde ramingen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

SSK raming Wegen&Pleinen De Hoven Kragten
SSK-raming Wegen&Pleinen Civil management
Tabel vergelijk budgetten Wegen & Pleinen de Hoven

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0116

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 december 2020 met nummer 90787b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • SSK-raming Wegen&Pleinen De Hoven Kragten
  • SSK-raming Wegen&Pleinen De Hoven Civil Management
  • Tabel vergelijk budgetten Wegen & Pleinen De Hoven

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 11 januari 2021 (21:00 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-01-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer