Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding BZK aanvraag versie 27-03-2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • 3.BZK aanvraag versie 27-03-2020

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.
Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat de informatie:
o bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
(artikel 10 lid 1 sub c Wob); want externe partijen hebben financiële en bedrijfsmatige informatie verstrekt.
o de economische of financiële belangen van de gemeente
(artikel 10 lid 2 sub b Wob); want er worden investeringskosten genoemd voor de productie, exploitatie en leverantie van het project Warmtenet. Daarbij worden er ook vertrouwelijke zaken vermeld over bedrijfsvoering en toekomstige plannen van externe partners.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

3.BZK aanvraag versie 27-03-2020   GEHEIM;

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0037

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 april 2020 met nummer 159564b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • 3. BZK aanvraag versie 27-03-2020

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht. Stadspartij en BewustZW hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in