Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder sub b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

1. Bijlage 3a – Beleidsportefeuille Financiële Analyse
2. Bijlage 3b – Strategische Portefeuille Financiële Analyse
3. Bijlage 3c – Verkoopportefeuille Financiële Analyse.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.
Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding

Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.

Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig

Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:

o   de economische of financiële belangen van de gemeente

(artikel 10 lid 2 sub b Wob).

De stukken bevatten financiële gegevens over de panden in de vastgoedportefeuille van de gemeente Zutphen. Dit zijn o.a. de verkoopwaardes (op basis van marktwaarde taxaties), boekwaardes en ook de huuropbrengsten per pand.

Volgens de Wet Markt en Overheid en conform het verkoopbeleid mag bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed geen sprake zijn van een verminderde opbrengst en worden de vastgoedobjecten afgestoten onder zo gunstig mogelijke voorwaarden. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om geheimhouding op de stukken te bekrachtigen. Het openbaar maken van de financiële gegevens in de stukken brengt onze verkooppositie en hierdoor het financiële belang van de gemeente in gevaar.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

1. Bijlage 3a – Beleidsportefeuille Financiële Analyse
2. Bijlage 3b – Strategische Portefeuille Financiële Analyse
3. Bijlage 3c – Verkoopportefeuille Financiële Analyse

 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0021

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 maart 2020 met nummer 86648b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder sub b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

1. Bijlage 3a – Beleidsportefeuille Financiële Analyse
2. Bijlage 3b – Strategische Portefeuille Financiële Analyse
3. Bijlage 3c – Verkoopportefeuille Financiële Analyse.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht. Stadspartij en BewustZW hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in