Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder sub b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage 1 – Overzicht meerjaren onderhoudsplan (MOP)
  • Bijlage 3 – Overzicht meerjaren investeringsplan (MIP)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.
Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:

o   de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b Wob)

De stukken bevatten financiële gegevens over de budgetten voor onderhoud en investeringen die de komende jaren per pand worden besteed. Voor het realiseren van deze instandhoudingswerkzaamheden worden in de uitvoering aanbestedingen uitgezet, waardoor het economisch niet verstandig is om de geraamde bedragen openbaar te maken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

  • Bijlage 1 – Overzicht meerjaren onderhoudsplan (MOP)
  • Bijlage 3 – Overzicht meerjaren investeringsplan (MIP)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0088

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 september 2020 met nummer 166861b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder sub b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage 1 – Overzicht meerjaren onderhoudsplan (MOP)
  • Bijlage 3 – Overzicht meerjaren investeringsplan (MIP)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings