Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

 • Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
 • Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op de in het raadsbesluit vermelde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

 1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
  Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.
  Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.
 1. Geheimhouding is nodig
  Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:
  - de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)).
  Daarnaast is geheimhouding nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie terecht kan komen.

Kanttekeningen

Het gemeentelijk beleid is gericht op openbaarheid van documenten en transparantie
Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de gedetailleerde inschatting van de risico’s en de financiële positie van de gemeente. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de bijlagen 3 en 4 van de MPG 2022-1 bij de griffie voor raads- en forumleden ter inzage liggen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM
Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse GEHEIM

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0036

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 april 2022 met nummer 305753b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

 • Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
 • Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in