Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2021-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage 3 MPG 2021-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
  • Bijlage 4 MPG 2021-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.

Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.  

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd. 

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding

Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.

Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Geheimhouding is nodig

Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:

-          de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b Wob).

-          geheimhouding is nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie terecht kan komen. 

Kanttekeningen

Het gemeentelijk beleid is gericht op openbaarheid van gegevens

Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de gedetailleerde inschatting van de risico’s en de financiële positie van de gemeente. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de bijlagen 3 en 4 van de MPG 2021-1 bij de griffie ter inzage liggen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 3 MPG 2021-1 Toelichting voorzieningen en reserves

Bijlage 4 MPG 2021-1 risicoanalyse (geheim)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0049

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 mei 2021 met nummer 180479b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage 3 MPG 2021-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
  • Bijlage 4 MPG 2021-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 2 juli 2021 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 02-07-2021 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer