Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding te bekrachtigen van Bijlage I  “Kostenbegroting en toelichting renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys” bij het voorstel “Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys” .

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het voorstel voor de renovatie van de voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys is geagendeerd voor het forum. De kostenbegroting die bij dit voorstel hoort kan in het belang van de aanbesteding en de opdrachtverstrekking niet openbaar worden gesteld.

Beoogd effect

Alle beschikbare informatie aanbieden die kan bijdragen aan een goede besluitvorming door de gemeenteraad, zonder de huidige en toekomstige aanbestedingen te schaden.

Argumenten

1.1 Het openbaar maken van deze informatie zal de aanbesteding van het project beïnvloeden.

Kanttekeningen

1. Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, is de informatie van rechtswege openbaar

Dit vloeit voort uit artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

2. Verbreken van de geheimhouding is een misdrijf

Allen die van de geheime informatie kennis hebben genomen, mogen daarover niet met anderen communiceren. Overtreding van de geheimhoudingsplicht is strafrechtelijk gezien een misdrijf (artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Stukken die ter inzage liggen

Kostenbegroting vv Warnsveld vervangen kunststoftoplaag veld 2 en realisatie kunstgras trainingsveld (vertrouwelijk, ligt ter inzage bij de Griffie).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0085

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2014 met nummer 27125



b e s l u i t :

de geheimhouding te bekrachtigen van de kostenbegroting bij het voorstel “Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys” .

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:



de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllis M├╝ller en Lenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijMeike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDA
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Aan de agenda zijn drie onderwerpen toegevoegd:

6d. Zienzswijze begroting GGD

6e. Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

6f. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage kunstgrasvelden Warnsveldse Boys

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de heer Kor Dijkema is aangesteld als nieuwe controller. Hij begint op 23 juni 2014.

Het college geeft aan dat de weg is vrijgemaakt voor een nevenvestiging van een Cluster vierschool (school voor kinderen met gedragsproblematiek) in Zutphen.

Het college meldt dat het COA zijn besluitvorming rond de vestiging van een  Asielzoekerscentrum in  de tweede helft van juni zal afronden. Nog voor de zomer (eind juni) zullen een tweetal informatieavonden voor bewoners en belangstellenden worden georganiseerd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het CDA brengt in dat Deventer onlangs uit de GGD is gestapt. Is zo’n stap door Zutphen in beginsel ook mogelijk?

Het college antwoordt ontkennend. Het gaat hier om een wettelijke verplichting die dit onmogelijk maakt.

Het CDA verwijst naar de bezuiniging die de GGD is opgelegd van € 50.000,- en vraagt of deze teniet gedaan wordt door de inflatiecorrectie.

Het college antwoordt dat de GGD inflatie oplost binnen haar begroting. Gemeentelijke subsidies kennen een trend waarin inflatie wordt verrekend.

Het CDA vraagt naar de rol en koers van de GGD in verband met de transities binnen het sociale domein.

Het college antwoordt dat de gemeente en GGD samenwerken op dit terrein.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

De SP vraagt waarom de rente in Begrotingswijziging 2014-15 is vastgesteld voor een half jaar in plaats van voor 12 maanden.

Het college antwoordt dat het jaar 2014 al voor de helft verstreken is en dat dat de reden vormt.

Het CDA informeert naar de afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Het college licht dit toe.

Het CDA vraagt waarom er voor het gebruik van het trainingsveld geen kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het college geeft aan dat er in 2011 een discussie heeft gespeeld over het verhogen van de huur.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen Forumverslagen

a. Forumverslag 19 mei 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend