Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, eerste lid, onder c. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

  • de anterieure overeenkomst behorende bij het bestemmingsplan “Driesteek 7, Zutphen” (IDN: NL.IMRO.0301.bp1521Driesteek7-vs01).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als de raad deze niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat de informatie:
o    bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (artikel 10, eerste lid, onder c. van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)).

Om het kostenverhaal en overige afspraken te verzekeren is bij het bestemmingsplan Driesteek 7 een anterieure overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst bevat informatie die het belang van de initiatiefnemer raakt en daarom moet deze informatie geheim blijven.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

De anterieure overeenkomst behorende bij het bestemmingsplan Driesteek 7 GEHEIM

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0024

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 februari 2021 met nummer 172675


gelet op artikel 25 Gw


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, eerste lid, onder c. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

  • de anterieure overeenkomst behorende bij het bestemmingsplan “Driesteek 7, Zutphen” (IDN: NL.IMRO.0301.bp1521Driesteek7-vs01).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer